Home

Sjølaksefiske finnmark

Sjølaksefiske er en rettighet for bosatte i Finnmark. På Finnmarkseiendommen er det FeFo som tildeler lakseplasser. Alle lakseplassene i en kommune settes ledige hvert tredje år. Tildelingsperioden varierer fra ett til tre år, avhengig av når du søker. Hvert år kan du søke på ledige (grønne) lakseplasser Siste frist for registrering av sjølaksefiske og innsending av kvittering 2017 Fristen for å registrere seg som sjølaksefisker var 15. mai. Sjølaksefiskeregisteret er imidlertid fortsatt åpent for registrering, da løsningen er nasjonal. Fylkesmannen i Finnmark behandler registreringer som er mottatt før søndag 21. mai klokken 23:59 Registrering av sjølaksefiske Finnmarkseiendommen Kart over sjølakseplasser Betaling av fiskeravgift Miljødirektoratet Forskrift om redskaper mv. ved laksefiske Forskrift om fisketider for laksefiske i sjøen Lakse- og innlandsfiskeloven Forskrift om fredningssoner ved munninger, Finnmark Forskrift om fiske i sjøen nær vassdrag, Trom Sjølaksefiskerforeningen i Finnmark ser ikke at det er rom for ytterligere reduksjon av sjølaksefiske i Finnmark. Sjølaksefiskere har gjennom mange 10-år hatt sterk reduksjon i laksefiske. Dette har IKKE gitt den forventede effekt som motstandere av sjølaksefiske har forfektet Sjølaksefiske i Finnmark i historisk perspektiv. Sámi Allaskuvla (SÁ) har i samarbeid med Sámi ealáhus- ja guorahallanguovddáš (SEG) utredet sjølaksefiske i Finnmark i historisk perspektiv. Utredningen vil bli brukt som grunnlag for kommisjonens beslutninger i de ulike aktuelle feltene

Forslag til endringer i sjølaksefiske. Det foreslås å ikke åpne for fiske med krokgarn i kommende reguleringsperiode (kun lovlig i Finnmark i dag). Finnmark og Kvænangen - det foreslås åpnet for fiske med kilenot og lakseverp. Samme fisketid som i dag, med unntak av Karlebotn som gis kystfisketid Du som fisker, må registrere deg for fiske i den digitale løsningen Lakseregisteret - Sjølaksefiske. Navn på fisker, fiskeredskap og fiskeplass skal registreres. Fiske med faststående redskap er knyttet til grunneierretten, og registreringsplikten gjelder både fiske på egen grunn og fiske etter avtale med grunneier

Nationen – distriktenes næringsavis

Sjølaksefiske - Finnmarkseiendomme

 1. Sjølaksefiske i Finnmark; ressurs og potensial Fangst og bestandssammensetning hos laks fanga på krokgarn og kilenot av 27 sjølaksefiskere i Finnmark, fra 20. mai til 31. juli 2008. Martin-A. Svenning Eero Niemelä Bente Christiansen Norsk institutt for Finske vilt- og.
 2. Finnmark (regionene Fjordene i Vest-Finnmark, Tanafjorden, Porsangerfjorden, Indre Varangerfjord og Kysten av Finnmark) I tiden fra og med 01.06 til og med 15.06 er det tillatt å fiske fra mandag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00.* Region Fjordene i Vest-Finnmark (kommunene Kvalsund og Alta). 01.06-04.08: Åpnes ikk
 3. Ta en titt på kartet over, det er utlyste sjølakseplasser i Finnmark i 2019. Tett i tett ligger dem, og mange i fjordsystemet like utenfor lakseelvene i fylket. Det er altså et utbredt ønske om økt garnfiske og beskatning på villaksen ute i sjøen. Beskatning av bestanden før dem når gyteelvene. Den som utsteder alle lakseplassene, og skal forvalte dette fisket er FeFo - som nå er.
 4. Slakter departementets forslag om tjuvfiske: - Truer rettssikkerheten til vanlige fjordfiskere. Til toppen Tips oss: 78 42 86 01; SMS/MMS: Kodeord IFI til 200
 5. Sjølaksefiskere i Finnmark og Troms kjemper for å beholde laksefisket på kysten. I uttalelsen til DN blir det påpekt at sjølaksefiske er en tradisjonsbundet næring
 6. Fiskere kan fortelle om et eventyrlig sjølaksefiske i Øst-Finnmark, spesielt i Varangerfjorden. Ifølge Fiskeribladet fiskaren skal en fisker ha landet 800 kilo laks på et par uker i juni

Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Postboks 700, 9815 Vadsø. Telefon 78 95 03 00. E-post fmtfpost@fylkesmannen.no. Organisasjonsnummer 967 311 014. Besøksadresser til våre kontorer. Ansvarlig redaktør Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker. Nettredaktør Kommunikasjonssjef Anna Solvoll Rognmo. Personvern og nettsikkerhe Sjølaksefiske på Finnmarkseiendommen. Les hva FeFo mener. Av Einar J. Asbjørnsen, leder for utmark i FeFo Klima- og miljødepartementet mener at det må vurderes å forby sjølaksefiske i områder med små og sårbare laksebestander for fem år av gangen beskrivende fremstilling av sjølaksefisket i Finnmark hvor det fokuseres både på tidligere tiders sjølaksefiske og hvordan sjølaksefisket utøves i dag. Videre skal utredningen gi en beskrivelse av brukens innhold, omfang og varighet og av hvilke rettsoppfatninger som har gjort - og gjør - seg gjeldende når det gjelder sjølaksefisket FeFo er som forvalter av jakt, fiske og areal opptatt av å gjøre det på mest mulig bærekraftig måte. Vår vurdering er at vårt sjølaksefiske, innenfor dagens rammer gitt av myndighetene ikke utgjør noen trussel for villaksbestandene på Finnmarkseiendommen. I 2019 var det 258 sjølaksefiskere på Finnmarkseiendommen sine lakseplasser

Lakseregisteret - Sjølaksefiske Kart fisketider og soner Forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen Forskrift om fredete soner ved utløp av lakse-og sjøaurevassdrag, Nord-Trøndelag Forskrift om fiske i fredningssoner i sjøen utenfor vassdrag som har oppgang av. 6. januar 2020 kl. 18:16 Strammer inn sjølaksefiske. Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet om å stramme inn sjølaksefiske. I en ny høring blir det foreslått å stenge for. Sjølaksefiske; Desinfisering av utstyr; Søknad om fiskekonkurranse; Fant du det du søkte om? Ja Nei Kommentar : Snakk med oss +47 78 95 50 00. Mandag - fredag kl. 9 - 14. Skriv til oss post@fefo.no. FeFo, postboks 133, 9811 Vadsø Faktura - Ofte.

Sjølaksefiske - Fylkesmannen i Finnmark

Løssalg: Finnmark Dagblad; Løssalg: Finnmarken. Nyheter. Ann-Christin har blitt nedringt etter at hun delte historien om fanklubben: - Litt kleint. Avlyser den tradisjonelle «Black Friday»: - I år er vi nødt til å gjøre det litt annerledes St.prp. nr. 32 (2006-2007) var og er ikke forutsetningen å fjerne sjølaksefiske, men avdekke og fjerne trusselfaktorer, sjølaksefisket er ikke nevnt som en trusselfaktor. Trusselfaktorer nevnt i prp nr. 32 og som skal bekjempes er: Rømming av laks, lakselus, ILA-smitte og Gyrodactylus salaris, «Fang og slipp» er ikke et bevaringstiltak men en sport og lek med mat og er uetisk Småviltjegernes fangstrapporter bekrefter takseringsresultatene fra august. Søk lakseplas JavaScript nødvendig. JavaScript er nødvendig. Denne nettleseren støtter ikke JavaScript eller JavaScript er ikke aktivert i denne nettleseren

Registrere sjølaksefiske for 2020 - Troms og Finnmark

Det jeg vil sette fokus på her er forskjellen mellom sjølaksefiske og elvelaksefiske. Sjølaksefisket med krokgarn for regionen Kysten av Finnmark er fra mandag kl. 18.00 til fredag kl. 18.00 (4 døgn) i perioden 12. juni til 6. juli. Til sammen blir dette 15 døgn. Elvelaksefisket starter 1. juni og slutter de fleste steder 31. august På Sametinget prates det i store ord om viktigheten av sjøsamisk kultur og levesett, men evnen til å se utover fiskeripolitikk og sjølaksefiske ser ut til å være fraværende. Misforstå meg rett nå da, begge deler er svært viktige elementer for å holde liv i små kystsamfunn og fortjener virkelig den oppmerksomheten de får, men sjøsamisk levesett og kultur er mer enn fisk Laksefiske med faststående redskap kan i henhold til finnmarkslovens § 27 bare foregå etter tildeling av lakseplass fra FeFo. Søknadsfristen lyses ut i de lokale avisene i Finnmark. Liste over ledige plasser og søknadsskjema fås hos FeFo. Alle lakseplasser i en kommune fornyes vanligvis hvert tredje år, men det er mulig å søke på ledige lakseplasser utenom fornyelses. Særlige rettigheter i Finnmark. Denne lov medfører ingen endringer i de særlige regler som gjelder for den lokale befolknings rett til fiske i Finnmark etter kgl. res. av 27. mai 1775 angående Jorddelingen i Finnmarken samt Bopladses Udvisning og Skyldlægning sammesteds, finnmarksloven kapittel 4 og Tanaloven

Finnmark Sjølaksefiskeforening: Velkomme

Utredning om sjølaksefiske i Finnmark. Finnmarkskommisjonen inngikk i desember 2009 avtale med Sámi allaskuvla - Samisk høgskole en avtale om å utrede bruk og rettoppfatninger for så vidt gjelder laksefiske med faststående redskap i Finnmark. Leveringsfristen er 20. mai 2010 Miljøvernere og sportsfiskere vil ha sterk reduksjon i sjølaksefiske i Finnmark. Starten på sjølaksefisket må utsettes til begynnelsen av juli, og det må bli slutt på krokgarnfiske Søk plass til sjølaksefiske i Finnmark. En ny nettløsning ble lansert 1. november. Lokal. Bjørn Magne Solvik. Publisert : 08.11.2018 23:30. Ny forenklet måte å søke lakseplass på Finnmarkseiendommen. 1.november lanserte FeFo en ny nettløsningen for sjølaksefiskere i Finnmark

#‎ kilenot‬ ‪#‎ krokgarn‬ ‪#‎ sjølaksefiske‬ ‪#‎ villaks‬ ‪#‎ oppdrettslaks‬ 14.06.2015 Høring - nye fisketider fra 2016 . Miljødirektoratets anbefaling til nye fisketider i Finnmark fra 2016 er som følger: Fisketidsbestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen i Finnmark opprettholdes med unntak av Sjølaksefiske i Finnmark; ressurs og potensial. I rapporten går det frem at kunnskapen om sjøoppholdet til de nordlige laksebestandene er svært mangelfull. Dette gjelder også vandringsmønster og beiteadferd når laksen vandrer inn mot kystområdene i Finnmark i sommerhalvåret (gytevandring) Det er Miljødirektoratet som har ansvar for forvaltinga av laksefisk i sjøen.. Fylkesmannen i det enkelte fylket vedtar dessutan lokale reglar. Det same kan kommunane gjere. Du må derfor sjekke om det er spesielle reglar for det området der du vil fiske. I utgangspunktet kan vi fiske i sjøen med stong eller handsnøre etter laks, sjøaure eller sjørøye heile året Like fisketider for sjølaksefiske i Finnmark og Nord Troms Samenes Folkeforbund mener at fisketidene for kilenot og krokgarn må tilbakestilles til slik de var før 2007. Fra 15 mai til 4. august med kilenot og fra 1. juni til 21. juli med krokgarn, 4 dager i uka fra mandag til freda Kjemper for sjølaksefiske Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag krever at fisketidene i årets sesong i Finnmark må bli de samme som i 2007 - det vil si fiske med kilenot fra 15. mai til 4. august og krokgarn fra 1. juni til 15. juli, og fire fiskedager i uka

Sjølaksefiske i Finnmark i historisk perspektiv Norges

Sjølaksefiske. Kartet viser de ulike lakseplassene på Finnmarkseiendommen. Det åpnes for søking fra 15. oktober 2020. Søknadsfristen for lakseplass går ut 1. desember 2020, men vi tar i mot søknader frem til 1. februar 2021 Finnmark er framleis det klart største fylket for sjølaksefiske i Noreg Sjølaksefiske i skolen Side 1 SJØLAKSEFISKE I SKOLEN, DEL I, VÅRSEMESTERET LAKSEFISKE I SJØEN, HISTORISK Sjølaksefiske i sjøen har vært drevet i mange hundre år. Sjølaksefiske har vært en viktig faktor for folk i Finnmark siden slutten av 1800-tallet. Men allerede før midten av 1700-tallet drev skolte- elle

Nedgang i Finnmark og Trøndelag. Finnmark er framleis det klart største fylket for sjølaksefiske i Noreg. Fangsten i vårt nordlegaste fylke gjekk ned med 5 prosent frå året før, til 132 tonn i 2018, og utgjorde 40 prosent av det totale laksefisket i sjøen. Nedgang var det òg i Trøndelag, med ein fangst på 75,6 tonn i 2018 Besøksadresse Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Postadresse Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim Kontakt oss Tlf 73 58 05 00, Faks 73 58 05 01 post@miljodir.n

Kjemper for sjølaksefiske som næring og kystkultur I Finnmark og Troms kjempes det. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjo I Region Kysten av Finnmark nedkortes også fisketiden for krokgarn med ett døgn de to første ukene. - Det er totalt uakseptabelt. Det er snart ikke hensiktsmessig å drive sjølaksefiske noen steder, sier Thomas Hansen som selv er fra den sjøsamiske bygda Guorahat i Porsanger Et av satsingsområdene er å få barn og unge interessert i sjølaksefiske slik at vi bidrar til at denne viktige delen av fjordkulturen videreføres til kommende generasjoner. Tvittre oss gjerne, @Sjolaksefiskar . Sjølaksefiskarlaget er også å finne på FACEBOOK for ungdom og unge voksne. :-

Det finnes en skog av lakseplasser i Finnmark. Fra den værharde kyststripen til de dypeste fjorder har FeFo (Finnmarkseiendommen) et ønske om aktivt sjølaksefiske. Det skjer i villaksåret 2019. Sjølaksefiske i Finnmark: Ressurs og potensial Del II - Genetisk opphav hos atlantisk laks (Salmo salar) fanga av sjølaksefiskere langs kysten av Finnmark sommeren og høsten 2008 . By Martin A. Svenning, Vidar Wennevik, Sergei Prusov, Eero Niemelä and Juha-Pekka Väh. Sjølaksefiske har hatt stor økonomisk betydning tidligere og har vært en viktig del av kystkultur og sjøsamisk kultur i Finnmark. De siste 20 årene har antall sjølaksefiskere og rekruttering til fisket gått tilbake. Noe som har skjedd både på FeFo-grunn og på privat grunn i Finnmark Omfattende sjølaksefiske med garn i Finnmark I de siste årene har over 50 prosent av det norske sjølaksefisket foregått i Finnmark, og ca 65 prosent av all storlaks som fanges i sjø blir fanget i Finnmark. Videre fanges i snitt over 70 prosent av laksen i Finnmark med garn (vedlegg 3). Av sjøfangsten utgjør krokgarn ca. 80 prosent

Foreslår nye fiskeregler for laksefiske fra 2021

sjølaksefiske. Finnmark Formannskapet ber igjen myndighetene om ikke å utradere den siste lille rest av sjølaksefiskere i som fortsatt finnes. Tana kommune mener at sjølaksefiske skal bestå som næring og ikke minst at denne delen av den sjøsamiske kulturen ikke skal forsvinne Det kan tildeles lakseplass til bosatte pensjonister som kan dokumentere at de har drevet sjølaksefiske og primærnæring tidligere. Utdanningsinstitusjoner kan tildeles to lakseplasser i opplæringsøyemed. Søker du om lakseplass med bakgrunn i unntaksbestemmelsen? * Ja. Nei. Hjelp CPUE - Sjølaksefiske i Vest -Finnmark (kyst) 1995 - 2016. 6 Fisker nr. 4 Vest -Finnmark (fjordstrøk) Fisker nr . 4 har fisket laks i sjø i Vest -Finnmark ( fjordstrøk) i perioden 199 3 t 201 8. Fangst per (kg) per fiskedøgn per bruk/redskap vises i figur 4. Fig u r 4.

Video: Lakseregisteret-sjølaksefiske

Sjølaksefiske er sterkt redusert p.g.a. reguleringer. Hva kan vi gjøre for å bevare sjølaksefisket som næring og som fjord- og kystkultur? Medlemskontingent. Medlemskontingenten forblir uendret, p.t 500 kr. STYREMØTER Finnmark Sjølaksefiskerforening har i 2016 avholdt 3 styremøter, Fiskeravgift Fangststat: Elv: Fylke: Fangst 2009 ift 2008: Fangst 2009 ift. Snitt: Største trussel: Størst fisk 2009: Lakselv: Finnmark: 60 %: 70 %: Sjølaksefiske: 22: Alta.

Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk

I Finnmark ble det vel bare innstramminger i sjøen, og derav kan en ikke slutte sjølaksefiske. Det nevnes at en ikke har særlig kunnskap om laksen i sjøen, derfor må kvalitetsnormen iverksettes og videreføres med et sjølaksefiske i normal utfoldelse. De to siste. Pilotprosjektet «Sjølaksefiske i Finnmark: Ressurs og potensial Del II» viser at en del av laksen i sjøområdene utenfor Finnmark stammer fra russiske vassdrag. Hensikten med prosjektet er å øke den generelle kunnskapen om villaksen langs kysten av Finnmark

Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure Publisert 22. november 2019; Kilo Endring i prosent Endring i prosent Tal; 2019 2018 - 2019 2014 - 2019 2019; 1 Medrekna sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks.: Fangst i alt 1: 235 233-28: 9: 61 51 Boligmarkedet i Finnmark vil trolig ikke oppleve en prisstigning fremover, det mener fagansvarlig Daniel André Adamsen ved Eiendomsmegler 1. Regjeringen vil gi menn med ereksjonsproblemer potensmidler på blå resept - kan være med på å fjerne tabu Variabelt sjølaksefiske i Finnmark denne sesongen - å bevare sjølaksefiske som kultur og næring. - like regler for sjølaksefiske i Nord-Troms og Finnmark. 3.4 Reiseliv . Reiselivsnæringen åpner store muligheter for sysselsetting og verdiskaping. Fylkeskommunen har en viktig oppgave i å bidra med markedsføring og støtte til reiselivstiltak Sjølaksefiske på finnmarkseiendommen er ingen rettighet knyttet til utøvelse av reindrift, men en søknadsbasert tilleggsnæring for noen få reindriftsutøvere. Sjølaksefiske er ikke viktig når det gjelder ivaretakelse av reindriftskulturen, men er særdeles viktig for å ivareta den sjøsamiske kulturen i fjordene i Finnmark Finnmark Sjølaksefiskerforening kan ikke godta at et annet land skal være med å bestemme om sjølaksefiske i Norge. Norge er et selvstendig land og alle vedtak angående sjølaksefiske i Norge skal foretas av Norske myndigheter i samråd med interesseorganisasjonene for sjølaksefiske

Rapportert fangst av pukkellaks i sjølaksefiske (kilenot- og krokgarnfiske) var ca. 23 ganger høyere i 2019 (5710 fisk) enn i 2017 (245 fisk). Denne økningen skyldes hovedsakelig fangstene i kilenot- og krokgarnfisket i Finnmark og Troms, og gjenspeiler i stor grad at fangst av pukkellaks i 2019 var inkludert i standard fangstrapportering fra sjølaksefiske, noe som ikke var tilfelle i 2017 Møte om fiske og forvaltning av laks i sjø 11. april 2019 på Sametinget i Karasjok. På møtet drøftes ulike forslag når det gjelder å ivareta sjølaksefisket som næring og kulturbærer, og gjennom dette synliggjøre ulike prosesser og beslutninger som er viktig og som tas hensyn til i forvaltningen av sjølaksefisket Sjølaksefiske i dag eller tidligere år har ikke vært noen trussel for villaksen i dette århundret. Er folk klar over at for majoriteten av sjølaksefiskerne i Finnmark så innebærer de nye fiskereglene en fisketid pr år på under 10 døgn, da flesteparten fisker med med krokgarn? Ofte vil vær og vind begrense dette fisket ytterligere Riktig god morgen! I dag er det Anniken og Anita som gir deg Finnmarkssendinga - og vi byr på litt av hvert. Like sikkert som at det går mot vår, så vandrer én elgku til Krampenes hvert eneste år. Til nesten fast tid. Og du skal få høre hva som skjedde under Innovasjonsfestivalen ICE. Festivalen ble for første gang arrangert i Kirkenes denne helga

Lakseplasser i Finnmark Norske Lakseelve

Sjølaksefiske i Finnmark Antall plasser. 1 600 1 400 1 200. Det var store variasjoner i laksefisket i elvene våre i 2019-sesongen. Antallet fanget laks har økt med fem prosent. Brevdato: 28.04.2008 Fiskeriministerens habilitet i forhold til regulering av sjølaksefiske 1 Vi viser til brev 24. april 2008 fra Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) der FKD ber om en vurdering av om statsråd Helga Pedersen kan være inhabil i tilknyt.. 1 Sjølaksefiske i Finnmark; ressurs og potensial Fangst og bestandssammensetning hos laks fanga på krokgarn og kilenot av 27 sjølaksefiskere i Finnmark, fra 2. mai til 31. juli 28. Martin-A. Svenning Eero Niemelä Bente Christiansen Norsk institutt for Finske vilt- og fiskeri- Fylkesmannen i naturforskning forskningsinstituttet Finnmark (NINA-Tromsø) (RKTL-Utsjok) Astrid Daniloff Knut. Finnmark Sjølaksefiskerforeningen er en nærings-, kultur- og miljøvernorganisasjon for sjølaksefiskere i Finnmark fylke. Foreningens formål er å arbeide for fremme av tradisjonelt sjølaksefiske med krokgarn og kilenot som en viktig næring og kulturbærer for kyst- og fjordbefolkningen i Finnmark Lakseplasser i Finnmark. Det finnes en skog av lakseplasser i Finnmark. Fra den værharde kyststripen til de dypeste fjorder har FeFo (Finnmarkseiendommen) et ønske om aktivt sjølaksefiske. Det skjer i villaksåret 2019

- Rekruttering og revitalisering av sjølaksefiske som kulturnæring: o Forvaltningen skal ha som en primær oppgave å tilrettelegge for rekruttering i sjølaksefisket, slik at man gjennom dette kan revitalisere og videreføre kulturen og næringen i kyst- og fjordområdene i Norge Med unntak av Øst-Finnmark, hvor det var en dårlig sesong, har det ikke vært noen klare trender i år. De fleste regioner har elver som har fisket bra og elver som har fisket mer på det jevne, Redusert sjølaksefiske. Fra neste år ligger det an til redusert laksefiske i sjøen Fiskeridirektoratet har nå sendt sitt forslag om regulering av kongekrabbe på høring. I forbindelse med høringsforslaget avholder Sametinget og fiskeriorganisasjonen Bivdu sammen et åpent dialogmøte i Vadsø 30. oktober.. Etter at Stortinget vedtok at alle fiskerne i Finnmark skal kunne fiske krabbe i det kvoteregulerte fiske i Øst-Finnmark i 2021, blir regelverket kraftig lagt om

iFinnmark - Sjølaksefiske

 1. Frykter sjølaksefiske kan utrydde villaksstammer; Bot på 12.000 kroner for ulovlig laksefiske i Finnmark ( VILKÅR ) DEL SAKEN. Kommentarer. Kommentarfeltene er midlertidig stengt. Dette skyldes at dagens ordning er i strid med Fiskeribladets GDPR-regler. Om GDPR Vennlig hilse
 2. Nyheter, reportasjer og 2500 fiskeplasser med oppdatert beskrivelse av fiskeforhold, fisketider, regler, fangster og salg av fiskekort
 3. Endelig ferdig med den grusomme varmen, på tur til Holmengrå(fjorden), Indrehamna , «Sjølaksefiske grenda» og kanskje den best bevarte middelalder labyrinten ( uklart hvorfor disse ble laget rundt omkring i Finnmark
 4. I det største fylket for sjølaksefiske, Finnmark, gikk fangsten ned 5 prosent fra året før, til 132 tonn. Finnmark står alene for 40 prosent av det totale laksefisket i sjøen. Også i Trøndelag opplevde fiskerne en nedgang på 5 prosent. I alle andre fylker økte derimot fangsten
 5. For fiske i ferskvann. Skal du fiske i ferskvann, gjelder litt andre regler. Det er også ulike regler for voksne og barn. En viktig ting å vite, er at barn under 16 år har rett til å fiske gratis i perioden 1. januar til 20. august
 6. Utredning av sjølaksefiske i Finnmark. Utredning om bruk og rettsoppfatninger for laksefiske med faststående redskap i Finnmark i samarbeid med prosjektansvarlig Samisk høgskole. Boligsosial handlingsplan for Tana kommune

Den samlede fangsten av sjølaks og sjøørret for sesongen 2018 kom på 323 tonn laks og 5 tonn sjøøret. Det er en økning fra året før på 11 prosent for laks og 9 prosent for sjøørret, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).I det største fylket for sjølaksefiske, Finnmark, gikk fangsten ned 5 prosent fra året før, til 132 tonn.. Finnmark står alene for 40 prosent av det. Jeg kan forsikre at sjølaksefiske ikke finansierer andre aktiviteter. Det er heller omvendt. Når det gjelder FeFo sine finanser, som fra Nordkapp, har vi fortsatt loven å forholde oss til. Den sier at eventuelle overskudd fra FeFo sin drift skal pløyes tilbake til fellesskapet i Finnmark

Kjemper for sjølaksefiske - NRK Troms og Finnmark - Lokale

 1. også i hvor stor grad lovendringer om sjølaksefiske, samt okkupasjonstida, hadde å si for omfanget av utvisninger. I 1905 kom utvisningsordningen inn i lovform. Undersøkelser fra Øst-Finnmark viser imidlertid at det ble foretatt statlige initiativ til utvisninger allerede fra slutten av 1800-tallet
 2. FeFo er, som forvalter av jakt, fiske og areal, opptatt av å praktisere mest mulig bærekraftig forvaltning. Vår vurdering er at vårt sjølaksefiske, innenfor dagens rammer gitt av myndighetene, ikke utgjør noen trussel mot villaksbestandene på Finnmarkseiendommen. I 2019 var det 258 sjølaksefiskere på Finnmarkseiendommen sine lakseplasser
 3. Sjølaksefiske med faststående redskap i Norge i 2007. Kjennetegn ved fiskere, fiskeutøvelse og holdninger til regulering av fisk
 4. Sjølaksefiske i Finnmark: Ressurs og potensial Del II Genetisk opphav hos atlantisk laks (Salmo salar) fanga av sjølaksefiskere langs kysten av Finnmark sommeren og høsten 2008 Martin-A. Svenning Norsk institutt for naturforskning (NINA-Tromsø) Vidar Wennevik Havforskningsinstituttet (Bergen) Sergei Pruso

Eventyrlig sjølaksefiske - NRK Troms og Finnmark - Lokale

 1. Vis enkel innførsel. Sjølaksefiske med faststående redskap i Norge i 2007. Kjennetegn ved fiskere, fiskeutøvelse og holdninger til regulering av fisk
 2. Direktoratet foreslår følgende endringer i reguleringen av sjølaksefiske: Det foreslås å ikke åpne for fiske med krokgarn i kommende reguleringsperiode (kun lovlig i Finnmark i dag). Finnmark og Kvænangen - det foreslås åpnet for fiske med kilenot og lakseverp. Samme fisketid som i dag, med unntak av Karlebotn som gis kystfisketid
 3. Klokken er fem på tolv for sjøsamene har vi nå hørt i flere år. Fraflyttingen fra nord bør skremme alle og enhver, og den største flyttestrømmen går fra Troms og Finnmark. Med på flyttelasset forsvinner både kompetanse og levedyktige lokalsamfunn, skriver Maylen Berg, regionleder for Nordkalottfolket i Avjovarre
 4. Lakseelvene i Finnmark (LiF) representerer forpaktere og elveeiere i vassdrag med anadrome laksefisk i fylket. Lakseelvene i Finnmark skal etter beste evne bistå sine medlemselver, og har som en del av sitt virke, et mål om å fremme en bærekraftig forvaltning av laksestammene i Finnmark
 5. Finnmark og Kvænangen - det foreslås åpnet for fiske med kilenot og lakseverp. Samme fisketid som i dag, med unntak av Karlebotn som gis kystfisketid. I resten av landet foreslås det å ikke åpne for fiske med faststående redskaper i 31 av 40 sjøregioner
 6. Åpent møte om kongekrabbeforvaltningen i Finnmark 2021. Fiskeridirektoratet har nå sendt sitt forslag om regulering av kongekrabbe på høring. I forbindelse med høringsforslaget avholder Sametinget og fiskeriorganisasjonen Bivdu sammen et åpent dialogmøte i Vadsø 30. oktober
Sjølaksefisket - en død næring? | Nordnorsk DebattNyheter - Ságat

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Sjølaksefiske på Finnmarkseiendommen - FEF

iFinnmark - Sjølaksefiske på Finnmarkseiendommen trenger

Registrering for sjølaksfiske med fastående redskap

Vil begrense sjølaksefiske i sårbare områder - AltapostenSjølaksefiskar - Nyheter
 • Www dsb billetter.
 • Dunkelgrüner anzug herren.
 • Quetzal spawns.
 • Wochenmarkt herborn ostern.
 • Jeff daniels filmer.
 • Windows 10 problemer.
 • Kileskrift alfabetet.
 • Sofabord 120x120.
 • Bitcoin wallet for desktop.
 • Fortunella japonica.
 • Arbeitsamt gotha stellenangebote.
 • Skriveblokk med logo.
 • Haus mieten kirchhain.
 • Tinder finner ingen i nærheten.
 • Ts avatar erstellen.
 • Hexenmeister kostüm.
 • Dekokugel silber 30 cm.
 • Inger støjberg kage debat.
 • Rustningsminister tyskland.
 • Bodybuilding program norsk.
 • Sommerdekk test 2018.
 • Fridtjof nansen familie.
 • Pub åndalsnes.
 • Intraspesifikk konkurranse.
 • Sør amfi arendal.
 • Geography quiz.
 • Ukjønnet formering dyr.
 • Da vinci koden (film) rollebesetning.
 • Bavaria servise pris.
 • Cellegift leverkreft.
 • Muppets movies.
 • How to create tasks in microsoft teams.
 • Tsunami konsekvenser.
 • Farligste hunderaser.
 • Cube urban.
 • Cool things to do in munich.
 • Kule konfirmasjonsbilder.
 • Zürich einwohner.
 • Praia da rocha appartement.
 • Topmodel frisuren.
 • Edamer lagring.