Home

Informert samtykke eksempel

Informert samtykke - Etikko

 1. Informert samtykke [Den følgende teksten er et eksempel eller case, som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.
 2. Det er viktig at det ikke er skjevt styrkeforhold mellom den som spør og den som deltar, for eksempel kan det være vanskelig for en elev å takke nei til å delta i egne læreres forskning. Spesifikt og informert. Det må være tydelig og spesifikt hva man samtykker til. Det vil si at man må samtykke til et klart og presist formulert formål
 3. Informert samtykke brukes i helserelatert juss som begrep om et samtykke gitt med bakgrunn i at den som samtykker er tilstrekkelig informert om situasjonen til å kunne ta avgjørelsen om samtykke.. Krav om informert samtykke stilles i ulike situasjoner. Dersom en operasjon skal utføres og det er en viss risiko for invaliditet, skal pasienten ha tilstrekkelig informasjon om hvor stor man.
 4. g som låser levering av svar til skjemaet til kun en tilstand for samtykke-svaret/ene. Når samtykke-skjemaet skal gjenbrukes via samtykke-portalen i TSD må respondenten også kunne levere et svar til skjemaet der samtykke IKKE avgies (negéres
 5. Utgangspunktet for all helsehjelp er at pasienten ønsker hjelpen og skjønner hva de begir seg ut på. All medisinsk hjelp skal derfor bygge på et informert samtykke. Dette innebærer at den som skal samtykke er tilstrekkelig informert om situasjonen til å kunne ta en avgjørelse om å samtykke til helsehjelpen. Hvem som har rett til å få informasjon henger derfor sammen med regelverket.
 6. Helsedirektoratets kommentarer. Første ledd første setning lovfester det generelle kravet til informert samtykke som rettsgrunnlag for å yte helsehjelp. Samtykkekravet gjelder for alle former for helsehjelp, både somatisk og psykisk, som pasienter får eller medvirker til, det vil si pleie, omsorg, undersøkelse, innleggelse og behandling
 7. Her finner du informasjon om hva samtykke er, hvem som har eller ikke har samtykkekompetanse og hvorfor dette med samtykke er viktig i IP. Det står litt om hvordan samtykke kan utformes. Til slutt har vi satt inn en del eksempler på samtykkeerklæringer

Informert samtykke er et samtykke avgitt etter at pasienten har fått tilstrekkelig informasjon om den helsehjelp som tilbys. Helsehjelp kan som hovedregel bare kan gis når det foreligger et informert samtykke fra pasienten. Dette er bestemt i pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1. Det må gis informasjon om både formål, metoder, ventede fordel og mulige farer Anonymisering og informert samtykke Når en artikkel inneholder omtale og/eller bilde av pasienten, skal det innhentes skriftlig informert samtykke til publisering. For å sikre pasienters anonymitet skal detaljer som kan føre til identifisering av enkeltpersoner unngås, med mindre de er avgjørende av vitenskapelige grunner For å håndtere samtykket i praksis har man forsøkt å skille mellom ulike samtykkeformer, for eksempel uttrykkelig informert samtykke (muntlig eller skriftlig) stilltiende samtykke (dersom man ikke protesterer, samtykker man) antatt eller presumert samtykke (på bakgrunn av hva man mener folk flest ville gjøre), stedfortredende samtykke (en annen gir samtykke på personens vegne) eller et. Informert samtykke i asylmottak [Den følgende teksten er et eksempel eller case, som kan tjene som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er fiksjonelle fremstillinger.

Samtykke Personverntjenester NSD - Norsk senter for

For eksempel, for å utføre en vaksinasjon (vaksinasjon) for en pasient (hans juridiske representant) hos en mindre pasient, må man gi frivillig informert samtykke til medisinsk inngrep (se eksemplet i artikkelen nedenfor) Fritt informert samtykke er å regne som et av de helt sentrale krav ved forskning på mennesker, der forskningen innebærer registrering av data og/eller noen form for ubehag, ubeleilighet, eller risiko for dem det forskes på. Det skal ikke forskes på individer eller grupper uten at disse uttrykkelig tillater at forskningen kan finne sted

Et samtykke er bare gyldig hvis det kan dokumenteres. Dessuten må virksomheten kunne dokumentere at samtykket var gyldig. Det vil si at man må kunne dokumentere at alle lovens krav til samtykke er oppfylt, herunder kravet til informert samtykke. Virksomheter kan selv utvikle eller velge egnede løsninger for dokumentasjon av samtykke Eksempel på bruk: Skjema Helseregistre Kontakt oss Rutiner ved innmelding OID og kodeverk Volven på din webside Volven som webservice Tjenesten er utviklet og drives av Direktoratet for e-helse : Informert samtykke. Definisjon Samtykke avgitt på bakgrunn av tilstrekkelig informasjon om tiltaket Informert samtykke betyr at de som blir observert må få tilstrekkelig informasjon om hva studiene skal handle om og hva de skal brukes til. Dette kan selvfølgelig gjøres på mange forskjellige måter. Forskeren kan både gi informasjon og innhente samtykke muntlig eller i mer formelle former, for eksempel gjennom en skriftlig avtale

4. Samtykke I • Hovedregel om samtykke - Det kreves samtykke fra deltakere i medisinsk og helsefaglig forskning - enhver frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring fra deltakeren der vedkommende ved en erklæring/bekreftelse gir sitt samtykke til behandling av helseopplysninger eller humant biologisk materiale Dette skjema kan nyttast til å hente inn samtykke i ulike undervisningssituasjonar og arrangement i regi av UiO, der samtykke er naudsynt. Denne malen kan redigerast til ditt unike bruk. For eksempel opptakssituasjon, kontaktadresse og liknande. Meiningsberande innhald skal ikkje endrast Samtykke til helsehjelp. Kapittel 4. 12 og 16 år, når det gjelder helsehjelp for forhold som foreldrene eller andre som har foreldreansvaret, ikke er informert om, jf. § 3-4 annet eller tredje ledd, eller det følger av tiltakets art

Informert samtykke - Jusleksikon

 1. ologi slik at samtykket må være informert (informert samtykke)
 2. Et eksempel kan være at du gir samtykke til at bedriften registrerer din bruk av en tjeneste, eller samtykke til at det tas bilder av barna dine i barnehage og skole som kan legges på nettsidene. Videre kan du gi samtykke til at en bedrift sender deg jevnlig tilbud og informasjon på e-post.
 3. Informert samtykke er ikke nødvendig i en nødsituasjon når forsinket behandling vil være farlig. Noen mennesker er ikke lenger i stand til å ta en informert beslutning, for eksempel noen med avansert Alzheimers sykdom eller noen i koma
 4. Samtykke direkte fra forskningsdeltakerne er et eksempel på et gyldig behandlingsgrunnlag. Forskningsdeltakerne skal gi et frivillig og informert samtykke. Samtykket må være gitt ved en aktiv handling og forskningsdeltakeren må få spesifikk informasjon om hva det samtykkes til før samtykket gis, hva informasjonen skal brukes til og hvordan personopplysningene behandles

Skjema for samtykke til datainnsamling i TSD

Informasjon og samtykke - Legeforeninge

Samtykke til helsehjelp - Helsedirektorate

Informert samtykke sikrer at en pasient, klient og forskningsdeltakere er klar over alle mulige farer og kostnader som er involvert i en behandling eller prosedyre. Et annet eksempel er når en studie foregår som en del av vanlig klasserom eller undervisningspraksis Forskning på samtykke har vist at når deltakeren etter kort tid har blitt spurt om hva som har blitt sagt, viser det seg ofte at svaret ikke stemmer overens med informasjonen som er gitt. Innen medisinsk forskning reguleres samtykke gjennom lov. Helseforskningsloven sier at det skal være et fritt og informert samtykke i helseforskning

Hvordan få samtykke til markedskommunikasjon under GDPR - Iteo

Samtykke Helsekompetanse

I en nylig avgitt uttalelse, presiserer EUs generaladvokat innholdet i begrepet «samtykke» i personvernforordningen (GDPR) og det tidligere personverndirektivet i en sak som dreier seg om behandling av personopplysninger ved inngåelse av en kontrakt for levering av telekommunikasjonstjenester. Et samtykke er ikke å anse som tilstrekkelig frivillig og informert i kontrakter hvor. Informert samtykke er den kommunikasjon og de opplysninger som gjør at hver deltaker, uavhengig alder og mental kapasitet, kan ta en kvalifisert som ett eksempel kan det stå at «dine svar fra spørreskjemaet vil i anonymisert form bli avlevert og langtidslagret i. Nytt, viktig krav: Samtykke Et annet nytt krav som innføres når GDPR trer i kraft, er at man må ha samtykke til å bruke mye av den informasjonen man har om kundene sine i kommunikasjonen med dem. Bruker du kundeprofiler eller kundesegmenter basert på data fra kunder, må de bli informert og gi samtykke til dette. Ironisk balansegan

Taushetsplikt. Helsepersonell har taushetsplikt. De kan kun formidle helseopplysninger om deg til andre hvis du har gitt samtykke til det, eller det er bestemt i lov at de skal eller kan, som for eksempel når det er nødvendig å sikre deg forsvarlig helsehjelp Informert samtykke og privatpraktiserende tannlege 384-5 Tradisjonelt har forholdet mellom lege/tannlege og pasient vært preget av et paternalistisk syn, der helsepersonellet visste best hva som var til pasientens beste og ofte styrte hvilken behandling som skulle gis eksempel: vær forsiktig med omtale av andre familiemedlemmer. Anonym drøfting Som hovedregel skal offentlige ansatte innhente et informert samtykke fra den vi hjelper, til Et informert samtykke innebærer at dere: • Har fått informasjon om hvilke opplysninger som skal utveksles • Vet hvordan opplysningene skal brukes og konsekvensene av dette • Er kjent med at det ikke skal utveksles flere opplysninger enn det som er nødvendi Dessuten gjelder alle de vanlige kravene til samtykke, for eksempel at samtykket må være helt frivillig, spesifikt og informert samt at samtykke må gis gjennom en aktiv og utvetydig handling. Man kan ikke slå sammen samtykkeforespørselen med andre ting, for eksempel forespørsel om aksept av brukervilkår

informert samtykke - Store norske leksiko

Anonymisering og informert samtykke Tidsskrift for Den

Informert samtykke brukes [av hvem?] i helserelatert juss som begrep om et samtykke gitt med bakgrunn i at den som samtykker er tilstrekkelig informert om situasjonen til å kunne samtykke.. Krav om «informert samtykke» stilles i ulike situasjoner. Dersom en operasjon skal utføres og det er en viss risiko for invaliditet, skal borgere ha tilstrekkelig informasjon om hvor stor man anser. Et samtykke er etter definisjonen i GDPR artikkel 4 nr. 11 enhver frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring fra den registrerte der vedkommende ved en erklæring eller en tydelig bekreftelse gir sitt samtykke til behandling av personopplysninger som gjelder vedkommende

Informert samtykke - Den norske tannlegeforenings Tidend

- For eksempel er mange nyere biobankmodeller mer inkluderende overfor forskningsdeltakerne og tilbyr løpende kontakt og tilbakemelding av resultater som kan ha betydning for helsen deres. Han mener løsningen er å utvikle måtene man henter inn informert samtykke på, og mener forskerne bør fokusere på å forbedre samtykkeprosessen og finne alternative måter å innhente informert. Er samtykke et gyldig behandlingsgrunnlag i utlendingsforvaltningen? Rapporten redegjør for regelverkets krav til at samtykke skal være frivillig, informert og uttrykkelig. Et sentralt spørsmål er hvilken betydning kravet til frivillighet har for samtykkets gyldighet som behandlingsgrunnlag på utlendingsforvaltningens område Gjennom Folkeregisteret har de blitt informert hver gang et medlem har født. for eksempel etter samtykke. - Har avgjørelsen deres en sammenheng med klagen fra HEF? - Nei. Barne- og familiedepartementets forslag til ny trossamfunnslov ble godkjent i statsråd i juni 2019, og Stortinget ga sin innstilling 24. mars i 2020 Det får de. Jeg hadde sagt ja, for jeg synes ikke GU er stress, men noen, for eksempel voldtektsofre, kan ha traumer som gjør at de ikke håndterer mer enn en behandler. Derfor bør man ha tydelig informert samtykke til slike ting

Video: Informert samtykke i asylmottak - Etikko

Encountering parents of a sick newborn child

Frivillig informert samtykke til medisinsk inngrep: prøve

OBOS vil da ikke foreta behandling av dine personopplysninger, med mindre vi har fått et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg. Dette gjelder typisk i tilfeller hvor formålet for behandlingen av personopplysninger klart faller utenfor det medlemsavtalen naturlig omfatter Strengere krav til samtykket. Når samtykke brukes som behandlingsgrunnlag, er det viktig å være oppmerksom på de skjerpede kravene. Det følger av personvernforordningen et samtykke skal være en frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring som er gitt ved en tydelig bekreftelse eller erklæring fra den registrerte Dersom forsøkspersonen ikke kan avgi informert samtykke, skal informasjon gis til den som formelt kan samtykke på forsøkspersonens vegne (nærmeste pårørende) jf. Lov av 2.juli 1999 nr.63 om pasient- og brukerrettigheter §1-3 bokstav b) og denne skal skriftlig samtykke på forsøkspersonens vegne

Dersom det innhentes informert samtykke, kan ansatte i barnevernet dele opplysninger med helse- og omsorgstjenesten når det er til det beste for barnet Det kan for eksempel ikke kreves utlevert en fullstendig pasientjournal. Informasjon om barnets helse når barnet er under barnevernets omsorg Begrepet «samtykke» innebærer generelt at de som gir samtykke gjør det med et minimum av relevant informasjon som muliggjør «informert samtykke». Belmont-rapporten (1979), som omhandlet helseforskning, deler vilkårene for samtykke opp i fem: to som gjelder anvendelse, og tre som gjelder prosess diagnostisk, og rapporter fra litteraturen bekrefter eksempler av både falsk positive (11) og falsk negative (12) resultater. 1.2 Begrepsavklaringer 1.2.1 Informert samtykke ved NIPT Et premiss for prenatal testing er at det å gi vordende foreldre informasjon om fosteret

Hva er medisinsk Samtykke? Medisinsk samtykke er en form for samtykke som må innhentes før du utfører medisinske prosedyrer. I tilfellet med de fleste voksne, er samtykke mottatt direkte fra pasienten. For barn og voksne som ikke har kapasitet til å samtykke, som for eksempel samtykke på engelsk. Vi har ti oversettelser av samtykke i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Engelsk. samtykke v. accede. samtykke v. acquiesce forslag (formell) samtykke subst. acquiescence oppførsel. samtykke v. agree forslag

Samtykke Forskningsetik

Sjekk samtykke oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på samtykke oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Forskere skal, kan, og følger regelen: noen form for samtykke til det meste av forskningen. Informert samtykke er en grunnleggende ide - noen kan si en nær besettelse (Emanuel, Wendler, and Grady 2000; Manson and O'Neill 2007) - i forskningsetikk. Den enkleste versjonen av forskningsetikken sier: Informert samtykke Sendes inn: Ved samtykke ved opprettelse av vergemål. Dersom skjema for Samtykkeerklæring er sendt inn med feil kontaktes din lokale vergemålsmyndighet. Finn din fylkesmann på. www.fylkesmannen.n Informert samtykke hadde sin begynnelse etter andre verdenskrig (andre halvdel av det 20. århundre). En særlig sterk faktor i opprinnelsen til informert samtykke er Nürnbergprosessen. Under Nürnbergprosessen ble et stort antall ledere, regjeringsmedlemmer og samarbeidende anklaget og funnet skyldig i krigsforbrytelser.. I 1947 begynte folk å vurdere samtykke som en grunnleggende søyle. Informert samtykke i psykologi er et av de viktigste verktøyene til rådighet for profesjonelle for å markere sin etikk og hans deontologi. Det kan betraktes som en toveis dialogprosess mellom en pasient og en helsekompetent.Det viser mulige fordeler og ulemper ved en behandling eller en psykologisk studie

Tilrettelagt turnus for bedre helse

§ 4-1 Hovedregel om samtykke - Helsedirektorate

Samtykke eksempel. Her finner du informasjon om hva samtykke er, hvem som har eller ikke har samtykkekompetanse og hvorfor dette med samtykke er viktig i IP. Det står litt om hvordan samtykke kan utformes. Til slutt har vi satt inn en del eksempler på samtykkeerklæringer Eksplisitt samtykke er et samtykke som er gitt på en ekstra tydelig måte Informert samtykke i psykologien er relatert til en persons autonomi. Det er et av de viktigste kravene innenfor profesjonell praksis, og burde forekomme før enhver psykologisk evaluering eller behandling.. Etter å ha lest eller hørt all passende informasjon, er informert samtykke når pasienten ytrer at de er enige i enhver prosedyre som kan påvirke helsen deres Informert samtykke lar deg delta i ditt eget helsevesen. Det lar deg bestemme hvilke medisinske behandlinger du gjør eller ikke ønsker å motta Informert samtykke og selvbestemmelse har fått stadig større betydning i helsetjenesten, og i pasientrettighetsloven er samtykket gjort til en forutsetning for å gi helsehjelp i de fleste tilfeller. Denne artikkelen gjør rede for sentrale etiske aspekter ved samtykke og selvbestemmelse som er av betydning i kli-nisk praksis Konseptet informert samtykke er basert på statlige lover. Det krever at legen din gir informasjon om fordelene, risikoen og alternativene til enhver test, prosedyre eller behandling de anbefaler før den utføres. Det krever også at du signerer et dokument som sier at legen din har gitt informasjonen

Helsinkideklarasjonen - Etikkom

Behandlingsgrunnlag Datatilsyne

Informert samtykke betyr at de som blir observert må få tilstrekkelig informasjon om hva studiene skal handle om og hva de skal brukes til. Dette kan selvfølgelig gjøres på mange forskjellige måter ; Hurricane - Intervju - Portal Infomer (Informer 2020) - YouTub . Informert samtykke i forbindelse med masteroppgave Informert samtykke er et sentralt krav når det skal gjennomføres forskning på mennesker. Det betyr at den enkelte skal ha fullt kjennskap til hva forskningen innebærer inklusiv eventuell risiko eller ubehag ved deltakelse det informert samtykke er en moralsk handling eller regel, er for eksempel ut-trykkelig informert samtykke (muntlig eller skriftlig) stilltiende samtykke (dersom man ikke protesterer, samtykker man) an-tatt eller presumert samtykke (på bakgrunn av hva man mene Eksempel på samtykkemaler. Det er ulike maler for samtykke, fra helt enkle overordnede til spesifiserte maler. Her finner du maler som kan være et utgangspunkt. De fleste vi viser er en kombinasjon av mal for samtykke og mal for planinnhold. Dette kan gjerne holdes hver for seg. Mal fra veileder for individuell plan, Sosial- og Helsedirektorate samtykke når som helst kan trekkes tilbake og om mulige konsekvenser av dette.» Det er viktig å være oppmerksom på at et samtykke ikke kan sette til side lovbestemte avgrensninger i hva en kan samtykke til, for eksempel i forholdet mellom foreldre og barn/ungdoms egen samtykkekompetanse. (Se for eksempel Helsepersonelloven§22). KS (2013.

2017: Hvordan dele verden på sosiale medier? - SAIH

Informert samtykke - Volve

Dette kalles et informert samtykke, og forutsetter at pasienten er samtykkekompetent. Tilpasset informasjon om helsehjelpen All informasjon om innholdet i helsehjelpen må tilpasses hver enkelt pasients forutsetninger, som alder, erfaringer, kognitiv funksjonsevne, modenhet og kultur- og språkbakgrunn Kravet til informert side 8 . 3. Samtykke som behandlingsgrunnlag hos UDI, forts. -et eksempel er samtykke til DNA-undersøkelse, aldersundersøkelse og utlevering av opplysninger om menneskehandel (innen utlendingsforvaltningen). side 20 . Takk for oppmerksomheten Tanker rundt informert samtykke utviklet seg for første gang i større grad etter Nürnberg prosessene Tyskland, der flere tidligere nazi-leger ble dømt for krigsforbrytelser. I konsentrasjonsleir og ellers i Tyskland under Den andre verdenskrig hadde leger brukt andre mennesker som ren forskningsobjekt, og påførte deltakerne store skader, ofte med døden som følge Hvordan*samtykke*skal*gis:* Den!som!skal!registreres!kan!samtykke!muntlig!eller!skriftlig,!elektronisk!eller!på!papir.!Det!må!imidlertid! gåklart!ogutvetydigfram:

Sosiologi og sosialantropologi - Informert samtykke - NDL

På søndag trer den nye samtykkeloven i Sverige i kraft. I kjølvannet av loven har advokaten Baharak Vaziri utviklet en app der man enkelt kan samtykke til sex - og samtidig sikre bevis for at. INFORMERT SAMTYKKE Resultatene av denne testen kan vise at jeg og/eller familiemedlemmer har en arvelig sykdom eller har økt risiko for genetisk syk-dom. Jeg forstår at denne testen kan avsløre tidligere skjulte biologiske forhold, for eksempel ikke-farskap

Informert samtykke er basert på den moralske og juridiske forutsetningen om pasientautonomi: Du som pasient har rett til å fatte beslutninger om din egen helse og medisinske forhold. Du må gi ditt frivillige, informerte samtykke for behandling og for de fleste medisinske tester og prosedyrer For at et samtykke vil regnes som gyldig må det være uttrykkelig, spesifikt, informert, utvetydig og frivillig avgitt som den ansatte selv på frivillig basis avgjør om den vil benytte seg av. Et annet eksempel kan være samtykke til behandling av personopplysninger i tilknytning sosiale tilbud og aktiviteter arbeidsgiver tilbyr de ansatte

Samtykke til markedsføring eller nyhetsbrev. Det må gis eget separat samtykke for ulike markedsføringsaktiviteter. Dette innebærer at du må kunne bevise at enkeltpersoner har gitt samtykke til for eksempel å motta et nyhetsbrev. Samtykket må avgis ved at det foretas en aktiv handling Hovedprosessene er satt sammen av flere delprosesser, for eksempel arbeid med individuell plan, utredning eller medikamenthåndtering. På et enda mer detaljert nivå kan man kartlegge en aktivitet, som for eksempel et behandlingsmøte eller innhenting av informert samtykke Det er i alle tilfelle vesentlig at informert samtykke innhentes av en person som vedkommende ikke står i et avhengighetsforhold til. Samtykke skal i alle tilfelle foreligge skriftlig. Offentliggjøring av oppgaver. Høgskolen kan benytte deler av godkjente oppgaver til undervisning, og kan benytte opp-gaver i forskningssammenheng Vurdering av samtykke. en forutsetning for fatte vedtak om varsling og lokaliseringsteknologi. Aktuelt lovverk ved bruk av teknologi-Lov om pasient- og brukerrettigheter Pasient og brukerrettighetsloven- lyd, for eksempel kamera eller monitoreringsutstyr som babycall eller annet Frivillig samtykke er et samtykke som ikke er avgitt under tvang. Uttrykkelig samtykke vil si at samtykket må være en aktiv handling - som f eks å sende inn en svarslipp eller liknende. Informert samtykke vil si at den som avbildes/den som gir samtykke må få tilstrekkelig informasjon til å forstå hva samtykket gjelder og hvilke konsekvenser det kan få

Organdonasjon redder liv - helsenorgeSt

Gjennom informert samtykke verner man om, og viser at man respekterer, en persons autonomi, samt sikrer seg at deltakere er både frivillig og informert. Forskningsdeltakerne er derfor avhengig av «dekkende» informasjon om prosjektet, for å være i stand til å gi et fullstendig frivillig og informert samtykke (4,5), som er et av grunnprinsippene i de forskningsetiske retningslinjene (9) Eksempler er Ungdomsundersøkelsene, Nasjonalt tvillingregister og Mor- og barn undersøkelsen. Når er et samtykke gyldig? For at samtykket skal være gyldig må det være frivillig og informert Et eksempel på dette ble avslørt i NRKs reportasje fra 6oktober 2017. handlingsgrunnlag, og kravet til et informert samtykke i personopplysningsloven § 2 nr. 7. Oppgavens tema har en side mot avtaleretten og forbrukerlovgivningen. Av plasshensyn vil ikke dette bli behandlet Det er ikke lov å offentliggjøre et bilde eller en film av andre uten samtykke. Ved en tvist er det den som publiserer bildet eller filmen som må bevise at et informert samtykke er frivillig og uttrykkelig gitt. Dersom avbildede person er 15 år eller yngre må vedkommendes foreldre også gi samtykke til offentliggjøring adgang til å overføre sensitive personopplysninger uten samtykke. Dette betyr at opplysninger som er nødvendige for elevens videre skolegang kan overføres uten samtykke. Imidlertid krever sensitive personopplysninger, for eksempel om helseforhold og disiplinære forhold, samtykke fra barnets foresatte, eller ungdommen selv, før overføring Fremover er det nødvendig at brukeren gir et aktivt og informert samtykke for bruk av cookies. Det kan for eksempel gjøres på denne måten: Her blir brukeren informert om formålet med bruken av cookies. Det blir gjort oppmerksom på at cookies stammer fra både eieren av nettstedet og eksterne parter

 • Gjensidige reiseforsikring app.
 • Bosch pll 360 laser.
 • Norwegian embassy australia.
 • Make up store sminkning stockholm.
 • Ci77891.
 • Hvordan smelter isen.
 • Hageslange trommel gardena.
 • Næringargildi ostur.
 • Karridressing rømme.
 • Croke park.
 • Vanderbilt e200.
 • Da vinci koden (film) rollebesetning.
 • Luftfukter best i test 2018.
 • Kristendommens historie i norge.
 • Soroban.
 • My little pony ausmalbilder celestia.
 • Vw karmann ghia ersatzteile karosserie.
 • Mc messe lillestrøm 2019.
 • Sirkelsag test.
 • Fisk fra råvare til produkt.
 • Mood skjenk.
 • Lysebotn kart.
 • Wikipedia pale ale.
 • Jane the virgin jane by design.
 • Liste over bransjer.
 • Lebanese.
 • Snøhvit det norske teatret anmeldelse.
 • Download suunto app.
 • Introvert forum.
 • Lettøl og bilkjøring.
 • Marit serianna.
 • Denver ack 8060w 4k action cam.
 • Xenon entdecker.
 • Makita motorsag.
 • Foreslå og sette i verk tiltak som fremmer mestring helse trivsel og stimulerer til et aktivt liv.
 • Brio happy sportsdel.
 • Program sarpsborg scene 2018.
 • Ascii art christmas tree.
 • Lingen weihnachtsmarkt öffnungszeiten.
 • Hvordan bli dyrepoliti.
 • Eaton elektro.