Home

Kjøretøyforskriften 2021

For bil og tilhenger til bil som omfattes av kjøretøyforskriften og som ombygges til annen kjøretøygruppe etter 15. september 2012 skal likevel de des 2013 nr. 1501 (i kraft 1 jan 2014), 5 des 2014 nr. 1543 (i kraft 1 jan 2015), 18 des 2015 nr. 1786 (i kraft 1 jan 2016), 22 des 2015 nr. 1838 (i kraft 1 jan 2016), 15 des 2016 nr. Vedlegg 2 til kjøretøyforskriften ; Ditt søk ga desverre ingen treff. Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr biler for bevegelseshemmede som har parkeringstillatelse i henhold til Samferdselsdepartementets forskrift 18. mars 2016 nr. 264 om parkeringstillatelse for forflytningshemmede: Inntil 50 stk.

Forskrift om bruk av kjøretøy - Lovdat

Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) Kap. 28. Lys, lyssignal, refleks § 28-1. Krav til lysutstyr på bil og tilhenger til bil. 1. Ikrafttredelse: Bestemmelsene i denne paragraf trer i kraft som angitt i tabellen nedenfor § 1-2. Definisjoner. Definisjonene i vegtrafikkloven og i forskrift 25. januar 1990 nr. 91 om krav til kjøretøy, forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) og forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil gjelder tilsvarende for denne forskrift Dette er Vegdirektoratets forskrifter om tekniske krav til og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr i henhold til EØS-avtalen, og gjelder for kjøretøyer som er registrert etter 1. januar 1995 Motorsykler som er registrert første gang før 1. september 2016, må oppfylle de tekniske kravene i kjøretøyforskriften. Traktor og tilhenger til traktor som skal registreres i Norge skal godkjennes etter traktorforskriften Kjøretøyforskriften (gjelder kjøretøy/utstyr tatt i bruk etter 1.1.1995, bil registrert første gang før 15. september 2012, og traktor registrert første gang før 1. september 2016) Krav til kjøretøy (gjelder kjøretøy/utstyr tatt i bruk før 1.1.1995) Forskrift om kjøre- og hviletid Forskrift om bruk av kjøretø

a) Førerkortgruppe 1: Førerkortklassene AM, S, T, A1, A2, A, B, BE b) Førerkortgruppe 2: Førerkortklassene C1, C1E, C, CE c) Førerkortgruppe 3: Førerkortklassene D1, D1E, D, DE d) Søker om førerett: Person som søker om førstegangsutstedelse, fornyelse, utvidelse eller tilbakelevering av førerkort for motorvogn eller innbytte av utenlandsk førerkor Førerkortgruppe 1: Vurdering ved ikke oppfylte krav til synsstyrke eller synsfelt (helsekrav til førerkort Veileder om kjøretøyforskriften. Publisert: 09.11.2016 Endret: 03.01.2017. 1 Formål. Denne informasjonen skal være til hjelp for alle som er involvert i en prosess for å få tatt i bruk et jernbanekjøretøy på det nasjonale jernbanenettet. 2 Annen relevant informasjon Kjøretøyforskriften. Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Navn på kjøretøyforskriften. 1899 - Forskrift for brug af motorvogne i Kristiania 1899. original skanning. digitalisert. 1912 - Lov 1912 motorvogn. original skanning. digitalisert. 1926 - MOTORVOGNLOVEN 1926 Kjøretøyforskriften forvirrer For lengst er tiden forbi hvor man kunne registrere feiebiler, kranbiler og brannbiler som maskinredskap. Men likevel råder det noe forvirring om hvor i regelverket man finner disse bestemmelsene

Fra 2016 ble det innført strengere regler for blant annet bruk av narkotiske smertelindrende medisiner og bilkjøring, eksempelvis Paralgin/Pinex Forte og Tramadol. Ved kortvarig bruk i inntil en uke ved akutte tilstander og inntak gjennom hele døgnet, vurderes at kjøreevnen er såpass redusert at det ikke er lov å kjøre bil HR-2016-02228-A, (sak nr. 2016/1086), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot (23) Det går frem av kjøretøyforskriften § 2-5 nr. 4 siste ledd at selvbalanserende elektrisk drevet kjøretøy for transport av én person (føreren). godkjent eller registrert første gang i Norge 1. september 2016 eller senere. Når det gjelder godkjenning av ombygd kjøretøy som er førstegangsgodkjent før 1. september 2016, skal disse godkjennes etter enten kjøretøyforskriften eller krav til kjøretøy (det avgjørende er når kjøretøyet er registrert første gang i Norge) Kjøretøyforskriften , som tidligere var enkel og grei å forstå, har blitt et uoversiktlig rot med. Endringer omfatter bilforskriften, kjøretøyforskriften , traktorforskriften og motorsykkelforskriften. EØS-avtalens krav til lys på biler og tilhengere. For lys som bare virker fremover gjelder, i stedet for nr

kjøretøyforskriften pr. 1. september 2016. Traktor med maksimal konstruktiv hastighet over 40 km/t, men ikke over 50 km/t, kan likevel benytte kravene i kjøretøyforskriften pr. 30. juni 2005. Godkjenning etter dette ledd er kun mulig til og med 31. desember 2017. Alternativt kan kravene som fremgår av forordning 167/2013 legges til grunn ve Kjøretøyforskriften. Published by Forlaget Last og Buss AS, 2020-03-09 07:27:26 . Description: Kjøretøyforskriften. Read the Text Version. No Text Content! Pages: 1 - 50; 51 - 100; 101.

Ettersom det vil kunne komme traktorer som er typegodkjent i henhold til den nye forordningen før 2016, må det utarbeides en overgangsforskrift i kjøretøyforskriften. Bestemmelsen skal sikre at Norge aksepterer (godkjenner) slike kjøretøy Den viktigste av disse er Kjøretøyforskriften (FOR-1994-10-04-918 Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr). I denne forskriften finnes et eget kapittel 28 om lys, lyssignal og refleks, som gir detaljerte tekniske krav til lys på biler Tilsynsrapport 2016-46 Vedlegg 2 - Hjemmelstekster Kjøretøyforskriften § 6. Register og merking Jernbaneforetaket skal ha et register over alle kjøretøy som virksomheten bruker. Registeret skal identifisere kjøretøy individuelt. Kjøretøy skal være identitetsmerket i henhold til samtrafikkforskriften, samt teknisk og bruksmessig merket

Kjøretøyforskriften § 1-15 - Spesielle unntak for bil i gruppe M1 og N1 Denne bestemmelse gjelder bil i gruppe M1 og N1 som er godkjent etter bestemmelsene i § 1-15 før 1. januar 2016 Ettersom det vil kunne komme motorsykler som er typegodkjent i henhold til den nye rammeforordningen med delegerte rettsakter før 2016, har det blitt laget en overgangsbestemmelse i kjøretøyforskriften § 6-3b 1. mars 2016, kl. 17:06 Jeg har en gammet Peugeot Tabbert FFB som har registrert nyttelast 1850 kg og tillatt totalvekt 3510 kg. Bilen er bare 5,65 lang, men det har til nå vært umulig å få endret totalvekten med -10kg for da må angivelig bilen bygges om, men jeg kan godt øke til 3850 som chassiet er godkjent for, Peugeot J5 290 last Forskrift 19. desember 2016 nr. 1846 om kjøretøy på jernbanenettet (kjøretøyforskriften) §19 krever at alle kjøretøy som skal brukes på jernbanenettet har tilordnet seg en enhet med ansvar for vedlikehold Bildesider på internett; Presseomtaler; Bilder biler før 1920; Bilder biler 1920-1929; Bilder biler 1930-1939; Bilder biler 2. verdenskrig; Bilder biler 1945-194

Kjøretøygruppe M1 Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen. Ny ordning for takstberegning: Den 4. april 2016 ble det innført en ny ordning fører til at biler over 3500 kg i gruppe M1 kan få samme takst som biler. Vedtaket ble påklaget ved henvendelse av 11. februar 2016. I klagen viser dere til de rettslige grunnlagene å gjøre dispensasjon etter direktiv 2007/46/EF (typegodkjenningsdirektivet), forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) og forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy mv (kjøretøyforskriften) Description: Kjøretøyforskriften. Read the Text Version. No Text Content! Pages: 1 - 50; 51 Hjelpemiddelet vi har utarbeidet har linker til Kjøretøyforskrifter 1-2016 EU-bestemmelser og ECE-regulativ med forenkling av innholdet og veiledning til dette. Her finnes de deler av direktivene.

Kjøretøyforskrifter - Forlaget Last og Buss A

Kjøretøyforskriften; Historiske bilder; Samarbeidspartnere; Sponsorer og bidragsytere; Musikk; Litteratur; Museer, attraksjoner og aktiviteter; Bilder løp og arrangementer 2016; Bilder løp og arrangementer 2017; Bilder løp og arrangementer 2018; Bilder løp og arrangementer 2019 Helseattest skal fremlegges. a) når politi, helsemyndighet eller vegmyndighet krever det for å kunne vurdere om søker om førerett eller innehaver av førerkort har en sykdom, bruker midler som gir svekket kjøreevne eller har annen helsesvekkelse som medfører at helsekravene ikke er oppfyl BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.9.2016). Sammendrag av innhold Forordningen erstatter bestemmelsene om typegodkjenning av to- og trehjuls motorvogner, samt deler og tekniske enheter, som gitt i direktiv 2002/24/EF, senest endret ved direktiv 2003/77/EF 29. desember 2016, kl. 18:21 Det kommer nok snart et forslag fra de tunge om at dette ikke skal gjelder førere av bobiler. Svar. vet det. Vær klar over at så vel førerkortforskriften med sine spesifikke helsekrav og kjøretøyforskriften i sin opprinnelse ble lagd lenge før bobilene kom på markedet og er tilpasset yrkesbilbruk

Slik blir et kjøretøy godkjent Statens vegvese

 1. Kjøretøyforskriften; Historiske bilder; Samarbeidspartnere; Sponsorer og bidragsytere; Andre klubber; LMK; Musikk; Litteratur; Museer, attraksjoner og aktiviteter; Bilder løp og arrangementer 2016; Bilder løp og arrangementer 2017; Bilder løp og arrangementer 2018; Bilder løp og arrangementer 2019
 2. Dersom optiker, lege eller psykolog vurderer det slik at helsesvekkelse gjør at innehaver av førerkort ikke kan føre motorvogn på trafikksikker måte og at helsesvekkelsen vil vare mer enn seks måneder, skal samme optiker, lege eller psykolog sende melding til fylkesmannen med kopi til førerkortinnehaver
 3. Revisjon 2016: Rune Elvik, TØI Typegodkjenning og enkeltgodkjenning skal, sammen med registreringskontroll av kjøretøy (stikkprøvekontroll og registreringskontroll av eldre kjøretøy), sikre at fabrikknye kjøretøy tilfredsstiller tekniske krav i kjøretøyforskriften og ikke har tekniske feil og mangler, samt at ombygde og bruktimporterte kjøretøy har samme tekniske standard som.
 4. istrative bestemmelser i forbindelse med typegodkjenning og markedsovervåking av kjøretøy i klasse T, C, R og S, og er en gjennomføringsrettsakt til forordning (EU) nr. 167/2013 om typegodkjenning og markedsovervåking av traktorer, beltetraktorer, tilhenger.
 5. dre serier. Euro 4 fra 2016 og Euro 5 fra 2020. NMCU melder på sin hjemmeside at dette er en fordel siden motorsykler har vært i ferd med å få et rykte som mer forurensende enn biler
 6. The Scandinavian Tire & Rim Organization. Rådhusgatan 15 SE-74242 Öregrund Sverige. Tel: +46 (0) 173 30273 Mobil: +46 (0) 70 5284272 E-post: info@stro.s
 7. Skrevet 15. juli 2016 Sporvidden endres ikke om du bytter til bredere eller smalere dekk så lenge innpress er lik. Alt det du lurer på står beskrevet i Kjøretøyforskriften kapittel 13 punkt 6.1
Renault Alaskan pickup i 2017 - Forlaget Last og buss

Kontrollinstruks for periodisk kontroll av kjøretø

Sittende regjering halverte den i 2016 og fjernet den helt i 2017. Et STORT skritt mot fornuftige bilavgifter mener vi! Mindre. Som hovedregel sier kjøretøyforskriften at tilhengervekt ikke kan overstige bilens egenvekt men heller ikke høyere enn bilfabrikantens garantier BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.9.2016) Sammendrag av innhold Forordning (EU) nr. 167/2013 er ny rammeforordning for kjøretøy i kategori T (traktor) som regulerer EU-typegodkjenning og nasjonal typegodkjenning av bestemte T-kjøretøy, samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til disse. Forordningen gjelder ikke enkeltgodkjenning Ambulanse skal tilfredsstille kravene i kjøretøyforskriften § 8−7. Ambulanser godkjent i tråd med direktiv 2007/46/EF skal godkjennes i den utstrekning det følger av direktivet. Søknad om godkjenning skal fremsettes av fabrikant, kjøretøyets eier eller av person som har fullmakt fra en av disse

Sist oppdatert torsdag 03. november 2016 - 19:41. Del artikkel. Ingen krav Per i dag er det ingen krav i kjøretøyforskriften som sier noe om innvendig støy i biler BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.9.2016) Sammendrag av innhold Forordning (EU) nr. 901/2014 omhandler administrative bestemmelser i forbindelse med typegodkjenning og markedsovervåking av kjøretøy i klasse L, og er en gjennomføringsrettsakt til forordning (EU) nr. 168/2013 om typegodkjenning og markedsovervåking av to-, tre- og firehjuls kjøretøy 06.10.2016. Har nå lagt ut lenker til Bilboken for Norge. På nettet ligger nå årgangene 1922, 1925, 1927, 1929, 1930 og 1935. Her er det virkelig mye spennende stoff å fordype seg i. T-Forden fra 1926 nedenfor kan man se at i sin tid var eid av gårdbruker Hans A Enger i Sylling

Kjøretøyforskriften. Kjøretøyforskriften er hjemlet i Vegtrafikkloven og ligger under Samferdselsdepartementet og forvaltes av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Kapittel 2 Definisjoner, definerer ulike typer kjøretøyer, (FOR-2016-08-12-974), Kapittel 15 Fra kjøretøyforskriften: 2.7 Hjul på samme aksel skal ha dekk med tilnærmet samme egenskaper. Men kjører du forsiktig til verksted ser jeg ikke helt for meg hvilke problemer du kan komme opp i LOVDATA, 1995, 2016, 2018 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. LOVDATA 1994 Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) LOVDATA. 2019 Plan- og bygningsloven (pbl) Lunke, E.B. og Grue, B. 2018 Sykling og sykkelmål

Kia Sorento som varebil - Forlaget Last og buss

1. januar i år innførte EU nye typegodkjenningsregler for lette kjøretøyer (gruppe L). Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å tilpasse seg disse reglene. På grunn av noen formaliteter er norsk implementering av forordningen noe utsatt. De nye typegodkjenningsreglene kommer som en såkalt forordning, noe som betyr at det ikke finnes slingringsmonn for nasjonale tolkninger Dette var de mestselgende bilene i Norge i 2016. Om du ikke finner svar under, på hvordan ditt bilmerke reagerer når man drar i det elektriske håndbrekket, er det fordi merket ikke var blant de topp 100 mest solgte bilmodeller i fjor. Elektronisk håndbrems som nødfunksjon

Definisjoner: Førerkortgrupper, kjørevurdering m

Fastsatt av Vegdirektoratet 1. juni 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13, § 14, § 15 og § 16, jf. delege­ringsvedtak 24. november 1980 nr. 1.. EØS-avtalen vedlegg II kap. II nr. 40 (forordning (EU) nr. 167/2013 som endret ved forord­ning (EU) 2016/1788), nr. 40a (forordning (EU) nr. 1322/2014 som endret ved forordning (EU) 2016/1788), nr. 40b. Sommerdekk fører til mange ulykker om vinteren. Sommerdekk på vinterføre gir mange ulykker, likevel gambler mange med dette. Særlig i kystområdene i sør og vest er det mange som ikke er skodd for vinter

Publisert 20. desember 2016 av Bike Det har i det siste vært en del skriverier om nye regler for registrering av motorsykler etter 1. januar 2017. Budskapet har vært at man ikke kan få registrert en ny, ikke tidligere registrert Euro 3 sykkel etter denne datoen, fordi det da vil være Euro 4-utslipravene som gjelder 17. desember 2016. Fra 1. januar 2017 endres krav til behandling av hunder som skal være med på utenlandsreiser. Vegdirektoratet sendte i går forslag til endringer i kjøretøyforskriften og bilforskriften på høring. Endringene skal gjøre det enklere å importere drømmebilen

Førerkort - veileder til helsekrav - Helsedirektorate

 1. BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.12.2009) Sammendrag av innhold Forordningens bestemmelser innebærer at avgasskravene til personbiler og varebiler (N1) skjerpes fra oktober 2009 (Euro 5) og 2014 (Euro 6) for nye typegodkjeninger av biler, og ett år senere for all registrering av nye typegodkjente biler
 2. dre enn 90 ° med senterlinjen langs dekkets bane
 3. Fra 19. april 2013 lyder nemlig kjøretøyforskriften § 2-3 slik: Mellomtung motorsykkel: Motorsykkel som har en effekt på høyst 35 kW, målt i henhold til direktiv 95/1/EF, eventuelt som endret ved direktiv 2002/41/EF, jf. § 23-3, og et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,2 kW/kg
 4. st baklyset skal lyse sammen med kjørelys, noe som ikke samsvarer med EU-direktivet. Men EU-direktivet overstyrer i dette tilfellet den ikke oppdaterte kjøretøyforskriften
 5. Skrevet 30. mars 2016. Noen som vet om det er noe regler for tåkelys (grøftelys), mtp. farge osv? Ettersom dette ikke er påbudt skulle det vel ikke være noe regler forbundet med dette, men er vel kanskje noe som gjelder visst man først har det på bilen. Dette står i Kjøretøyforskriften
 6. Egenerklæringen er en del av helseattesten, og skal fylles ut av søker og medbringes til fastlegen når man skal ha utfylt helseattest og til optiker ved utfylling av synsattest (Helseattest førerett - syn)

Veileder om kjøretøyforskriften

 1. Dakar 2016, niende etappe - hete og ingen service Publisert 13. januar 2016 av Bike Med en temperatur på rett over 40 grader var forholdene foran den første etappen i den andre Maraton-delen av Dakar-rallyet mildt sagt utfordrende
 2. Tirsdag 2016-10-04 Lovnader VS Virkelighet MJ-630 VS Lumonite Navigator 3000 Onsdag 2016-09-07 Test av INSANE / BORUIT Hodelykt Søndag 2016-05-01 13 ganger verdensmester velger Lumonite Søndag 2016-02-21 Lux og referansetall - Ekstralys til bil Lørdag 2016-01-30 Nøyaktig lysstyrke Tirsdag 2016-01-2
 3. 2016‐10‐21 1 Fagdag brann - Direktoratet for byggkvalitet 21. oktober 2016 Brannsikkerhet på campingplasser Anne Steen‐Hansen, forskningsleder SP Fire Research Fagdag Kjøretøyforskriften: Max bredde 2,55 m Forskrift om bruk av kjøretøy:.
 4. 20.01.2016, klokken 10:20. Kjøretøyforskriften § 3-2). Da vi veide fram- og bakakslingen med plogen i lufta var 30 prosent av totalvekta på framakslingen. Framakslingen er for øvrig godkjent for 4 500 kilo ved topphastighet og 7 500 kilo under 8 km/t

DIGITALISERTE KJØRETØYFORSKRIFTER Veteran VW Klubbe

Kjøretøyforskriften forvirrer - TransportMagasine

2. nov. 2016 18:00. Sist oppdatert 3. november 2016. Kjøretøyforskriften sier: «Kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veigrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller lignende.. Kjøretøyforskriften Pages 51 - 100 - Flip PDF Download Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler Tilpasset grunnopplæring i PKK Byåsen vgs - Teori dagti Besvart 05.01.2016 11:14:39. Selvbalanserende kjøretøy som definert i kjøretøyforskriften § 2-5 nr. 4 kan føres av person som har fylt 16 år og har nødvendig ferdighet. Legitimasjon med navn, bilde og fødselsdato skal medbringes under kjøring. Hilsen Statens vegvesen i samarbeid med ung.no Har et lite problem. Har noen motorer liggende fra 80 tallet som skal brukes igjen i noen ombygginger av kjøretøyer. Men viser seg at flere av de motorene kom fra karosserier tatt inn fra Tyskland, men aldri momset inn, eller registrert i norsk system. Jeg har Ramme nr. på kjøretøyene motorene ko.. Krav til minste tillatte mønsterdybde i bildekk er fastsatt i Kjøretøyforskriften, kapittel 13. For tiden gjelder følgende minste­krav: Utenom vinterperioden skal mønsterdybden være minimum 1,6 mm; På vinterføre er kravet til mønsterdybde 3 mm uansett dekktype. Statens vegvesen anbefaler minst 5 mm mønsterdybde i hele vinterhalvåret

Kjøretøyforskriften beskriver også når gult roterende varsellys skal benyttes: «Motorvogn som under arbeid på veg nyttes i strid med bestemmelsene i trafikkreglene (jfr. vegtrafikkloven § 11), eller som nyttes på en slik måte at den kan være til særlig fare for annen trafikk, skal ha minst en varsellykt som gir blinkende gult lys til alle sider» dispensasjon fra kjøretøyforskriften eller i verste fall bryte med regelverket. I rundskrivet er også bilens farge og oppbygging beskrevet. Dekor kan ikke beskrives uten at underlaget/bilen er en del av beskrivelsen. Vi tar likevel ikke opp tråden med farge på brannbil, men velger å forholde oss til to farger; rød og gul Park og anlegg vår- og sommerkatalog 2016 Katalog som viser bredden av hva Felleskjøpet Park og Anlegg kan tilby. Park og anlegg vår- og sommerkatalog 2016

Førerkort medisintabell - NHI

 1. Har brannslukkingsapparatet ditt gått ut på dato? En av ti har apparater som er eldre enn ti år. Gamle apparater: Påbudet om brannslukkingsapparater i boliger kom for 20 år siden, og i mange norske hjem finnes brannslukkingsapparater som ikke har vært sjekket siden den gang. Foto: Colourbox Vis me
 2. Sist oppdatert mandag 17. oktober 2016 - 21:20. Del artikkel. Kjøretøyforskriften: I det norske lovverket er det en egen forskrift som tar for seg tekniske krav til kjøretøy
 3. Kjøretøyforskriften § 13-1 forteller om hva som er tillatt. Pkt. 6.2 forteller nærmere om at man kan avvike inntil 15 mm. Nyhet 2016 Black edition 7 x 16 7,5 x 17 8 x 18 8 x 19 9 x 19 OZ X-Line X5B OZ X-Line Sahara 5 & 6 8 x 17 8 x 18 Din OZ X-Line pris: 10 www.felgvisning.no 11 SINCE 1985 MSW 1
 4. 2016. NORGESDEKK AS, avd Bergen Nordre Toppe 6, 5878 Bergen Tlf. 55 39 16 50 bergen@norgesdekk.no NORGESDEKK AS, avd Jæren Jærvn. 338, 4322 Sandnes Kjøretøyforskriften § 13-1 forteller om hva som er tillatt. Pkt. 6.2 forteller nærmere om at man kan avvike inntil 15 mm
 5. Søk etter egenskap. En liste over alle sider som har egenskapen «Definisjon:referanse» med verdien «Lovdata: Kjøretøyforskriften (+SVV-IFS)». Siden det bare ble noen få resultater, vises også nære verdier. Nedenfor vises opptil 26 resultater fra og med nummer 1.. Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500
 6. Maksimal lovlig fart for mopeder er 45km/t. Dette følger av kjøretøyforskriften § 2-3. Hvis kjøretøyet har høyere maks fart en dette, er det å anse som en motorsykkel. Det er forskjellige regler etter hva slags førerkort man har. Med mopedlappen kan du kjøre i 45 km/t og med lappen på lett motorsykkel kan du kjøre i 60 km/t

Veiledning til ny forskrift om godkjenning av to- og

 1. Det er 16 års aldersgrense for bruk av både kjøregressklipper (gressklipper med førersete) og gåmanøvrert gressklipper med drift på hjula. Det går fram av vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter (førerkortforskriften og kjøretøyforskriften) Se bl.a. førerkortforskriften § 12-1
 2. 1-2016 2-20 15. er? godkjenning. av bil og tilhenger. PÅ KRAV TIL BREMSER EØS - AVTALENS OG VAREBIL (N1) PERSONBIL (M1) til bil. Kjøretøyforskriften FORLAGET LAST. OG BUSS AS. 2-2015. EØS.
 3. st ha en va..
 4. Vegmyndighetene endret sin definisjon av sykkel i kjøretøyforskriften i 2015, Forslag til endring av motorferdselforskriften har vært ute til høring, med høringsfrist 04.03.2016. Jeg er dessverre ikke kjent med prosessen videre for dette endringsforslaget.

Kjøretøyforskriften n2/99, Kap. 25 Avgass § 25 - 1. Avgasser - generelle krav til motorvogn 1. Motorvogn skal være innrettet, utstyrt og vedlikeholdt slik at den ikke unødig utvikler skadelig eller Sjenerende gass eller røyk Fra 1. kvartal 2016 rapporteres opplysningene kun elektronisk over Internett via innrapporteringskanalen Altinn. Skjemaet legges til rette i foretakets meldingsboks. Fra 4. kvartal 2016 går alle brev og meldinger også elektronisk (DigiKorr). De foretakene som har flere biler får fortsatt følgebrev i papirutgave I kjøretøyforskriften kapittel 39 er det gitt ganske detaljerte regler om bruk av kjennemerker (bilskilt).. Det står i kjøretøyforskriften § 39-3 at kjennemerket foran skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av kjennemerket er 25 cm eller mer, mens høyden fra vegbanen til øverste kant skal være mindre enn 80 cm. For kjennemerke bak skal de tilsvarende. Kjøretøyforskriften regulerer for hvilke kjøretøy det må legges frem godkjente underlagsdata for drivstofforbruk og CO2 utslipp. Reglene om dette bygger på EUs regelverk. Fra 1. januar 2008 utvides plikten etter kjøretøyforskriften til å dokumentere utslipp av CO2 utslipp, fra å omfatte personbiler og lette varebiler, til også å omfatte tyngre varebiler For buss, med unntak av buss gruppe M3 klasse I («bybuss»), jf. kjøretøyforskriften § 2-2 og § 8-1, gjelder: a) Bilbelte og annet utstyr til sikring av personer skal brukes av sittende

NLF har i den senere tiden mottatt flere henvendelser fra medlemmer som har fått kjøreforbud eller mangellapp som følge av mangler ved underkjøringshinder. Årsaken til dette er en endring i merknadene til kjøretøyforskriften som endrer forståelsen av hvor underkjøringshinderet på biler med hurtigkoplingsutstyr skal monteres Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Vask og stryk: Kjøretøyforskriften ly

Veiledning til ny forskrift om godkjenning av jord- og

Kjøretøyforskriften Pages 201 - 250 - Text Version FlipHTML

Kjøp Nordlys+ og få tilgang til alt innhold. Like etter midnatt natt til torsdag stanset Utrykningspolitiet en sjåfør i Kirkenes. Det viste seg at vedkommende hadde montert et blålys i frontruten på bilen Florø parkering har fått delegert myndighet fra politiet til å kontrollere og håndheve vegtrafikklovens bestemmelser, derunder trafikkreglenes § 17 og parkeringsforskriften og skiltforskriften Top Menu. Bedriftportal; EN. English; Norwegian Bokmå

Traktorforordningen - regjeringen

Fra fabrikk er bilen utstyrt med 155/65-14 dekk på 4.5x14 felger. Nå har jeg bare ett sett dekk og har fått tilbud om noen pene sommerfelger i størrelse 7x15. Hva slags dekkstørrelse kan jeg ha på dem? Tenkte nærmest orginal, 155/60-15 f.eks. Eller går ikke det når den nye felgen er såpass mye br..

Freego-Norge - Home | FacebookForvirring om brøytefester - AT
 • Mark forster beutel.
 • Mexico historie.
 • Flo og fjære bodø 2017.
 • Jesper sørensen wiki.
 • Nordbysenteret.
 • Følesansen.
 • Tanzverein haltern.
 • Shenzhen kina.
 • Prostata periphere zone.
 • Hytte 150 kvm.
 • Samlingsstund om brannvern.
 • Dewalt dcd791.
 • Free powerpoint templates.
 • Trainingsplan 10 km unter 55 min.
 • Polizei mühlhausen thüringen.
 • Argentina landskap.
 • Gresk ortodoks påskefeiring.
 • Eddik i mat.
 • Revolusjonær definisjon.
 • Ballinstadt shop.
 • Direkte oppvarming av vann.
 • Croke park.
 • Fagblad markedsføring.
 • Pogo pops konsert.
 • Einzimmerwohnung wegberg.
 • Soroban.
 • Tidsreisen dk.
 • Følesansen.
 • Hillsong drammen.
 • Stol europris.
 • Fietes hafenblick.
 • Tolkeutdanning bergen.
 • Ich mach mein ding text.
 • Hytte 150 kvm.
 • Hip hop ahrensburg.
 • Alice weidel lebenslauf.
 • Langhus vikingtid.
 • Avskaffe sommertid.
 • Akseptansekriterier.
 • Zweite urabstimmung 25.
 • Eckstein heidelberg.