Home

Hvilke konsekvenser har bruken av olje

Konsekvenser av olje- og gassutvinning Folkeaksjonen

Produksjon av olje og gass krever store mengder energi. Dette gjelder både boring av produksjonsbrønner og behandling av olje og gass som kommer opp på plattformen fra reservoaret. Energibehovet dekkes ved bruk av gassturbiner og dieselmotorer. Sistnevnte gjelder i hovedsak mobile rigger som brukes til leteboringer og produksjonsboringer Fakling har, pga de høye utslippene, de siste årene blitt tatt mindre i bruk. Nå fakles det bare av sikkerhetsmessige grunner, for eksempel når det skal gjøres vedlikeholdsarbeid på plattformen. Både fakling og gassturbiner slipper ut CO 2, dette bidrar til den globale oppvarmingen. Produksjonen av gass og olje står for 10% av Norges. Historisk har Norge et stort ansvar for utslipp av klimagasser gjennom produksjon av olje og gass. Fra 1970 til 2015 har Norge utvunnet olje og gass tilsvarende 15 000 millioner tonn CO 2. Bruk av fossile brensler - olje, forhindre en temperaturøkning på jorda med dramatiske konsekvenser for mennesker og natur

Sosiale konsekvenser ved bruk av cannabis. Det er litt vanskelig å svare på hva slags sosiale konsekvenser cannabis kan ha. Det kommer nok an på brukeren og på bruksmønster, og hva man legger i sosiale konsekvenser. Noen som røyker mye opplever at mye handler om bruken, og at hasj blir en viktig del av identiteten Lovlig bruk av medisinsk cannabis, og troen på effekten av det, varierer mellom ulike land. I Norge er produktet Sativex godkjent for bruk, men mange tror at cannabis kan hjelpe mot langt mer enn MS og smerter. - At noe fungerer mot noe, betyr ikke at det fungerer mot alt, sier Jørgen G. Bramness som er seniorforsker i ROP og professor ved Universitetet i Tromsø Positive / negative sider om olje- og gassindustrien Hva er positivt ved olje- og gassindustrien? - Ved å selge olje og gass tjener Norge ekstremt mye penger - Drivstoff til kjøretøy - Brensel (gir varme & propan) - Plast er lagd av olje og finnes i så å si alt. - Bygningsmaterialer - Energiform so Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen skal Hvilke land eksporterer Norge olje og gass til?.....12 3.2. Viktige trekk ved olje- og gassmarkedene gjennomfører de forpliktelsene landene allerede har påtatt seg, vil redusert norsk olje- og gassproduksjon ha følgende effekt

Miljøkonsekvenser av olje- og gassproduksjon UngEnerg

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I Spør Benny-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte: Hei Benny. Nå trenger. UIS, ved Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag har nå fått 100 000 dollar fra Shell Exploration & Production Europe til et prosjekt om sosiale og miljømessige konsekvenser av olje- og gassvirksomhet i arktiske strøk. Mikkelsen skal lede prosjektet. - Midlene er gitt for ett år, sier hun Ved utgangen av 1950-årene var det få som trodde på olje- og gassrikdommer langs norskekysten. Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping Konsekvenser av utslipp til luft. Olje- og gassvirksomheten slipper ut klimagasser, kreves det mer kjemikalier for å få ut oljen og gassen. Bruk og utslipp av produksjonskjemikalier på et felt øker derfor som regel med feltets alder. Det har vært en kraftig reduksjon i bruk av kjemikalier som inneholder miljøfarlige stoffer Palmeoljeforbruket i verden nådde 65 millioner tonn i 2018, og det gjør palmeolje til den overlegent mest brukte vegetabilske oljen.Indonesia og Malaysia er de to største eksportørene av palmeolje, og en massiv ekspansjon de siste årene har gått hardt ut over regnskogen i Sørøst-Asia

Menneskekroppen består av minst like mange bakterier som kroppsceller. De fleste av disse normalflorabakteriene befinner seg i tarmen, og har viktige funksjoner knyttet til blant annet ernæring, stoffskifte og immunforsvar. - Overdreven antibiotikabruk kan ha flere uheldige konsekvenser, spesielt i barnealder, da det påvirker normalfloraen Værendringer . Menneskeskapte utslipp har blant annet påvirket nedbørsmønstre, varmet opp havet og bidratt til smelting av isbreer og havis i Arkt is, Dette h ar påvirket tilgangen til og kvaliteten på vann mange steder. Lavtliggende land og mindre øystater trues av at havnivået stiger. Dette kan få svært alvorlige konsekvenser, ettersom omtrent halvparten av jordens befolkning lever.

Hvilke konsekvenser kan oppstå fysisk, psykisk og sosialt

Primær mikroplast er partikler i produkter for personlig pleie og sekundær mikroplast er resultatet av at større plastbiter brytes ned i naturen. Våre nære havområder - Vi vet ikke så mye om hvordan plastpartiklene påvirker livet i havet og hvilke konsekvenser det har for marine organismer og det marine økosystemet Oljen er bokstavelig talt smurt så dypt inn i vår måte å leve og tenke på, at det må utføres store endringer for å erstatte den - helt eller delvis. Et av de store problemene er at vi har blitt avhengige av oljen. Mange maskiner er utviklet for bruk med olje som drivstoff, og det er ikke lett å skulle endre på alle disse maskinene

Medisinsk cannabis - NHI

Hvilke konsekvenser vil det få dersom vi legger ned produksjon av olje og gass i dag? Dette er et av temaene som står på dagsorden når Beeerenbergs Stian Espeseth er ute hos ungdomskoler i Bergensområdet for å fortelle om energi, klimautfordringer og bærekraftig utvikling Professor Tor Fredrik Holth ved UiO sier resultatene av prosjektet forteller at olje fortsetter å gi biologiske effekter i miljøet, selv etter nedbrytingsprosesser. - En utbredt holdning ved akutte utslipp har nok vært ute av syne, ute av sinn, og derav bruken av blant annet dispergeringsmidler Bruk av eteriske oljer hjemme Det er mange måter å bruke eteriske oljer i hjemmet, med eller uten råd fra en profesjonell terapeut. Men det er viktig å sette seg godt inn i oljenes egenskaper og sikkerhet ved bruk. Har man gjort dette kan bruken av eteriske oljer være både morsomt, behagelig og nyttig. I badet

Bioenergi er ikke noe nytt. I årtusener har mennesker brukt ved til brensel. Den industrielle revolusjon på midten av 1800-tallet gjorde såkalt fossilt brensel, hovedsakelig kull og gass, tilgjengelig. Fossilt brensel er imidlertid blitt vanskeligere å finne og utvinne, dyrere og gjenstand for en intens politisk debatt Hvis vi tenker enda større, og med spørsmålet om hvilke konsekvenser bruk av rusmidler har for andre, tenker på hele samfunnet, så kan du se på et svar fra ungrus.no om dette her. Håper dette var svar på det du lurte på. Vennlig hilsen. Anne Wivestad

Positivt/negativt Oljebloggern

Norsk olje- og gassproduksjon - Forside - SS

Norsk oljehistorie - Store norske leksiko

Vi har kun olje og fisk igjen. Fisken Bruk av oljepenger må være med på å legge Uansvarlig bruk av så mye penger som ligger i oljefondet vil få varige negative konsekvenser Men hva er klimaendringer, og hvilke konsekvenser har klimaendringene for jorda? CO2 kommer primært fra forbrenning av kull, olje og naturgass. Jordens planter tar opp store mengder CO2, som frigis igjen når de brytes ned. Utslippene av drivhusgasser blir påvirket av felling av regnskog og intensivt landbruket,.

Hvilke regler gjelder for oljetanken. Nedgravde ståltanker utsettes for fuktighet både fra oljen som kondenserer inne i tanken og fra jordsmonnet på utsiden. Overtid vil de ruste. Tanker ute av bruk: Oljetanker som er tatt ut av bruk har fortsatt restolje Konsekvenser av oljeforurensningen. Samme type utslipp og mengde kan blant annet ha helt ulike effekter ut fra hvor, når, hvilke naturressurser som er på stedet når ulykken skjer. Generelt kan vi likevel si at konsekvensene for det marine miljøet avhenger mye av oljetype, værforhold og gjennomføring av skadebegrensende tiltak

Menneskenes bruk av energi gjennom tidene har vært bestemt av hva vi har levd av, Mellom 80-90 % av energien kommer fra fossile brensler som olje, kull og gass. Hvilke konsekvenser har det om utslippene av drivhusgasser fortsetter å øke Bruken av naturgass i kraftproduksjon forventes å falle, gir indikasjoner på hvilke konsekvenser et mål om netto nullutslipp vil få for energimiksen i Europa. Derfor har olje- og gassindustrien i Norge satt seg mål om å redusere sine klimagassutslipp til nær null i 2050 Derfor er det viktig å vite litt mer om hvorfor oljen blir forurenset og hvilke konsekvenser det får i et hydraulikksystem. I et hydraulikksystem er oljen en av de mest kritiske komponentene. Hydraulikkoljens viktigste funksjon er å overføre kraft, men den har også andre funksjoner som å fordele varme, smøre, legge en beskyttende film mellom bevegelige deler og å transportere. Lederne-medlemmer på fire ytterligere plattformer kan tas ut i streik fra lørdag, melder fagforeningen. Så langt dreier det seg om 350 millioner kroner i uka, sier Norsk olje og gass For mange av bærekraftsmålene er olje tvert imot en forutsetning for måloppnåelse. Les også: Alt dette må du klare deg uten om vi kutter ut olje Fossil-fart og fantastiske fremskrit

Blir det nasjonalisering etter Korona-tiltakene? av Ove Bengt Berg. 31. mars skreiv jeg om at det ikke blei så mye nytt etter korona, fordi makta fortsatt vil bestå og rå. Statsvitenskapsprofessor Øyvind Østerud ser grunnlag for en annen utvikling i en kronikk i Agenda Magasin og i Klassekampen 3. april.. Han ser tiltaka for å stanse koronaviruset som et ledd i en stadig sterkere tendens. Denne masteravhandlingen er en studie av bruk av eksterne konsulenter og hvilke lederutfordringer som knytter seg til bruk av eksterne konsulenter i olje- og gassektoren. Formålet med studien er å få innsikt i og forståelse rundt et felt i en sektor som det eksisterer lite forskning om Hasj og marihuana har blitt et mye sterkere rusmiddel enn tidligere fordi innholdet av THC har økt, og er noe annet i dag enn det var for ti år siden. Gjennomsnittlig innhold av THC i hasj har økt fra rundt 10 % for ti år siden, til rundt 30 % i dag, men det er registrert THC-innhold helt opp til 45 % Dette arbeidet ble finansiert av Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (2010-2014). Rapporten har fokus på hvordan jordarbeiding kan påvirke utvikling av ugras og plantesjukdommer, og hvilke konsekvenser dette kan ha for bruken av plantevernmidler og hvilken miljørisiko som er knyttet til dette

fossilt brensel - Store norske leksiko

 1. Skipstransport av olje klimaendringer kan representere i form av økt fare for oljeutslipp og hvilke konsekvenser oljeutslipp kan ha for Sjøtransport, maritime aktiviteter knyttet til fiskeri-, olje- og gassvirksomhet, samt bruk av fritidsbåter har følgelig et betydelig omfang. Transport til sjøs er regnet som en sikker.
 2. Russland og Afrika kjører faktisk mer bil nå enn før fordi de senker bruken av kollektivtrafikk, viser statistikk fra Rystad Energy. I EU og USA har imidlertid trafikken blitt redusert med 10 prosent, som igjen fører til lavere etterspørsel av olje. Det som er mer dramatisk er fallet i flytrafikken som har falt til 55 prosent av normalen
 3. for bruk av arealene over traséen der denne går i grøft. avhengig av hvilke aktører og tilbud som finnes på det tidspunktet anleggsarbeidene skal foregå. Samfunnsmessige og samfunnsøkonomiske konsekvenser av eksportrørledninger for olje og gas
 4. Hvilken av de to du skal velge avhenger av hva du skal male, sjekk dette der du kjøper maling. Oljemaling. Det finnes to typer oljemaling. All oljemaling har, som navnet tilsier, olje som basis. Forskjellen ligger i løsemiddelet. Den tradisjonelle oljemalingen har whitesprit som løsemiddel, den nye og mer miljøvennlige typen har vann som.

Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge hvorvidt norske arbeidsgivere er tilstrekkelig klar over sine forpliktelser som følge av økt bruk av hjemmekontor. Undersøkelsen tar særlig for seg hvilke konsekvenser bruken av hjemmekontor har medført, og hvilke tiltak som er iverksatt Alle som oppdager akutt forurensing har etter forurensingsloven en plikt til å si fra om dette. Dette gjelder uavhengig av om det er du som har forårsaket forurensingen eller ikke. Hvilke konsekvenser kan en oljelekkasje medføre? Codan har selv hatt erfaring med uheldige kunder som har opplevd oljelekkasjer

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Vår ref 08/00890-5 Dato 21 FiOV 2008 oppfatning av hvilke konsekvenser utbyggingen har for lokalsamfunnet. anleggsplan, bruk av atkomstvei og interne veier, og krav til vannforsyning av hensyn til reindriften. Det anføres at e Dette svaret er eldre enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.Jeg lurer på dette med THC og CBD olje som kan brukes mot epilepsi. Har blitt fortalt at det brukes i USA og at det er lovlig i Sverige. Noen fotalte meg også at det er ulovlig [ RAPPORT KARTLEGGING AV STØTTEORDNINGER MED NEGATIVE KONSEKVENSER FOR NATURMANGFOLD MENON-PUBLIKASJON NR. 3/2020 Av Kristin Magnussen, Øyvind N. Handberg, Vegard Bakkestuen, Maria Rød, Graciela M. Rusch, Jenni Nordén o Så bruk av narkotika kan også gi både sosiale og økonomiske konsekvenser. En annen viktig konsekvens av narkotikabruk er at det er ulovlig å bruke, selge og kjøpe. Hvis du går inn på denne lenken har politiet skrevet en oversikt over mange mulige konsekvenser ved bruk av narkotika Andelen som bruker sosiale medier, som for eksempel Facebook, Instagram, eller Snapchat, har holdt seg på et stabilt nivå siden i fjor da også åtte av ti nordmenn brukte sosiale medier, viser nye tall fra statistikken Bruk av IKT i husholdningene.. I 2015 var det 54 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år som brukte sosiale medier hver dag eller nesten hver dag

Fornybare og ikke-fornybare energikilder - Daria

Bruk av konsulentselskap må ut på anbud før selve utredningsarbeidet blir igangsatt. - Det vil ta tid, sier Ihle Steen. Politikerne ønsker en bredere utredning av økonomiske konsekvenser ved nedlegging av skoler. Mange i nordre Ringsaker har sagt at de vil flytte fra Ringsaker om skolen i bygda blir nedlagt Hvilke konsekvenser det nye forslaget vil få for Lyse kan og om noen av prosjektene som vi har regnet som ikke Olje- og energiminister Tina Bru forklarer at i dagens system skal man. Sertifisert maritimt personell som har gjennomført HUET hos Norsk olje og gass kvalifisert kursleverandør i løpet av de siste 60 måneder trenger ikke gjennomføre Emne 3.0 Helikopterevakuering. Fasiliteter og utstyr Opplæringen kan gjennomføres ved bruk av klasseromsundervisning, e-læring, bru Innretningen av oljeskatten har stor betydning for statens økonomiske risiko Stortinget ba om at regjeringen i Perspektivmeldingen skulle drøfte hvilke konsekvenser et nytt globalt klimamål om å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 Kostnader knyttet til utslipp av CO 2 ved bruken av oljen og gassen er ikke tatt.

Naturfag Påbygg - Konsekvenser av økt drivhuseffekt - NDL

 1. Plastforurensning av havet er et gigantisk miljøproblem som det haster å løse. Her finner du fakta om plastforurensning og hvilke konsekvenser det har for livet i havet. Plast er et enormt problem som truer havene våre. Visste du for eksempel at: Hvert år produseres 300 millioner tonn plast, og halvparten brukes kun en gan
 2. skal ta mange valg det neste tiåret, som vil ha store konsekvenser for fremtiden vår. Men det er ikke bare vi ungdommer som skal ta et veivalg i løpet av dette tiåret, det er politikerne
 3. ulike årsaker. Vi mangler også generell kunnskap om bruk og konsekvenser av bruken for tjenesteutøvere og for pasienter/ tjenestemottakere. Dette kunnskapsnotatet har som mål å gi mer kunnskap om konsekvenser av digitalisering på samhandling i helse- og omsorgstjenestene og for kvaliteten på tjenestene. Avgrensing og begrepsavklarin
 4. g og transport
 5. velkjente. Menneskers bruk av olje, kull og gass er den viktigste driveren. Det internasjonale energibyrået (IEA) har beregnet at 2/3 av verdens kjente fossile reserver må bli liggende urørt dersom vi skal ha noen mulighet til å holde den globale temperaturstigningen under to grader. Norsk olje- og gassproduksjon står for 26 prosent av
 6. ister Tina Bru (H) sier regjeringen håper det vil bidra til å stabilisere markedet

Virkninger og bivirkninger ved bruk av cannabis - RUStelefone

Naturgass dekker omtrent 24 prosent av verdens totale etterspørsel etter energi og er, i likhet med olje, svært viktig for å møte verdens energibehov. Naturgass har stått for nær en tredjedel av veksten i verdens energiforbruk det siste tiåret, og bruken av gass forventes å øke også fremover Olje- og parafintanker har begrenset levetid. De fleste ståltanker bør skiftes etter 30 år. Lekkasjer kan forurense både eiendom, jordsmonn og grunnvann, og få store konsekvenser for deg både praktisk og økonomisk Bruk av biofyringsolje kunnskap om hvilke stoffer som tilsettes oljen og i hvilke konsentrasjoner. Oljeprodusentene har krav på at dokumentere, Utledning av drivhusgasser og global oppvarmning har de seneste årene fått massiv politisk oppmerksomhet National Resource Governance Institute (2017) har gjennomført en studie av hvordan land som er rike på mineraler og olje- og gassressurser, har forvaltet sine ressurser. De finner at av totalt 81 land evner flesteparten ikke å bruke ressursene til å øke den økonomiske velstanden til landets innbyggere En har dessuten påvist urovekkende høye mengder miljøgift i isbjørner, fjellrever, seler samt polarmåker, som topper næringskjeden. Prioritetsliste. I Norge er det et nasjonalt mål å stanse utslipp og bruk av de farligste miljøgiftene innen 2020

Med korona har bruken av hjemmekontor skutt fart. Derfor har Arbeidstilsynet satt i gang et arbeid med å se på hvilke konsekvenser langvarig hjemmearbeid kan få for arbeidsmiljøet, og hvilke fordeler og ulemper det kan ha Riktig bruk og behandling av det personlige verneutstyret minsker faren for at verneeffekten svekkes, og dermed for skader på liv og helse. Opplæring og informasjon. Før det personlige verneutstyret tas i bruk, skal arbeidsgiver. informere ansatte om hvilke farer det personlige verneutstyret beskytter mo Bruk lista over årsaker og konsekvenser som er vedlagt. En etter en velger dere to ord som dere kobler sammen og forklarer for de andre hvorfor det er en sammenheng. Dette gjentar dere til mesteparten av orda er brukt; Lag en rekke eller et tankekart hvor dere kobler alle orda sammen, en etter en

Bruk FK Spesial S på bakstussen. Bruk FK Motorolje på motoren, type avhenger av hvis du trenger mere lettstartet i kulden. For god olje skader ikke. På foraksel ville jeg brukt GL5, den er bedre. Er det differensialbrems på foraksel må du bruke LS olje der. Bruk samme olje på sluttdrev Min jobb som olje- og energiminister er å få fram hvilke konsekvenser kutt i den norske olje- og gassproduksjonen vil få for både arbeidsplasser, verdiskaping og for verdens klimamål. Å. Hvilke konsekvenser har trolig et økt utslipp av klimagasser I utvalgsrapportens Kapittel 3.3 Konsekvenser av klimaendringer i En politikk der bruk av fossilt brensel i produksjon av energi til samfunnsnyttige formål skal ETTER OLJEN Vår bioøkonomiske fremtid Rob J.F. Burton, Magnar Forbord, ­Eirik Magnus Fuglestad og May-Britt Ellingsen (red.) v4 101296 GRMAT Etter oljen 200101.indd Olje er olje uansett hvor den brennes og av hvem. men når noen anker en dom så bør de tenke over hvilke sjanser de har til å vinne i neste runde og hvilke konsekvenser og kostnader det kan få hvis de taper neste runde også. Å anke bare for å anke er ikke alltid så lurt

Under havbunnen i Lofoten, Vesterålen og Senja finnes det både olje og gass. Utslippene er enorme, ifølge oljefritt fakta er det hele 476 500 000 tonn co2, eller utslippene fra 183 000 000 biler. Skal verden løse klimaproblemet må mesteparten av oljereservene i verden bli liggende under bakken. Da bør vi la oljen og gassen ligge i våre alle Motstandere mener at å åpne for oljeboring vil være et steg tilbake i en tid der bruken av fossilt drivstoff bør reduseres som følge av global oppvarming. Investorer har satt spørsmålstegn.

FNs klimapanel har beskrevet hvilke endringer som må til for at vi skal klare å unngå mer enn 1,5 grader global oppvarming: I energisektoren må kull fases ut før 2040. Bruken av andre fossile energikilder må også gå betydelig ned. Sol- og vindenergi må fortsette den raske veksten. Bilparken må bli elektrisk Cannabis, eller cannabispreparater, er et fellesnavn for de narkotiske stoffene som utvinnes av en underart av hamp, Cannabis sativa, variant indica. Planten dyrkes opprinnelig i varmtempererte strøk, spesielt i Asia, Nord-Afrika og Mellom-Amerika, men er vekstvillig og kan i prinsippet dyrkes hvor som helst. Det er topuddene og hunnblomsterstanden som gir de forskjellige produktene. Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med henger med for høy totalvekt? Det er ulovlig. Man får redusert veigrep, kursstabiliteten blir redusert, bremselengden blir lengre, samt blendingsfare siden fronten blir hevet av vekten bak. B remser 4. Kontrollere om bremsekraftforsterker virker

 • A disney christmas gift.
 • Fjell i japan på en bokstav.
 • Vedische mathematik bruchrechnen.
 • Nm fotball 2014.
 • Enare finland.
 • Del av konsert kryssord.
 • Josh washington wikipedia.
 • Stekt ris med karri.
 • India religion today.
 • Havregryn sundt.
 • Dunkin donuts precios mexico.
 • Freies wort ilmenau sport.
 • Klorin farlig for gravide.
 • Ed sheeran burn.
 • Saint pablo merch.
 • Historien til karl den store.
 • Klarsynt test.
 • Kristne podcast.
 • Interform boblebad.
 • Fotos sol de.
 • Knallerfrauen baby putzt.
 • Drikkevann mauritius.
 • Constitution for the united states of america.
 • Sony xperia z3 sim kort.
 • Kuz mainz wiedereröffnung.
 • Gode barnebøker 5 år.
 • Buskerud fylke kart.
 • Kee marcello.
 • Fahrradreparatur wiener neustadt.
 • Glutenallergi.
 • Kransekake tips.
 • Goethe chocolaterie leipzig.
 • Brightstar insurance.
 • Ms nakkesmerter.
 • Jøtul 606 vekt.
 • Dnb forsikring erfaringer.
 • 30 ejemplos de verbos.
 • Pumpkin carving easy.
 • Brezelfestlauf 2017 ergebnisse.
 • Spisestol baby test.
 • Kino hückelhoven.